Vejledning vedrørende planlægning og opgørelse af arbejdstid og ...

Ved beregning af beskæftigelsesgrad er grundlaget et årligt timetal på 1676 timer for fuld tid. Eksempel for en rengøringsmedarbejder: 40 skoleuger med 200 ...

Vejledning vedrørende planlægning og opgørelse af arbejdstid og ...- Relaterede dokumenter

Vejledning vedrørende planlægning og opgørelse af arbejdstid og ...

Ved beregning af beskæftigelsesgrad er grundlaget et årligt timetal på 1676 timer for fuld tid. Eksempel for en rengøringsmedarbejder: 40 skoleuger med 200 ...

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for ...

For tjenestemandsansatte kirkefunktionærer gælder der ikke tilsvarende regler, men menighedsrådene kan anvende reglerne, der gælder for ovenstående ...

vejledning om arbejdstid - Finansforbundet

1. jul 2019 ... således at overgangen fra 36 timer til 37 timer om ugen honoreres med ... arbejdstid kan variere mellem 20 og 43 timer fordelt på 2 til 5 dage.

Vejledning for Røgfri Arbejdstid

nuar 2018. Vejledningen ... Hvad med min e-cigaret; er den også omfattet af ... e-cigaretter som for almindelige cigaretter. ... deren mod skadelig tobaksrøg i ...

En vejledning om arbejdstid og arbejdsmiljø - FOA

Væsentlige regler om natarbejde. 9. Dilemma: 7-7 vagter eller færre nattevagter i træk? 12. Skiftende vagter. 13. Anbefalinger om tilrettelæggelse af arbejde i ...

Vejledning om opgørelse af omfanget af ... - Organistforeningen

le indgår i en organiststilling. Til vejledningen er knyttet et regneark, som kan anvendes til brug for vurderingen af stil- lingens størrelse. Regnearket er opbygget ...

Vejledning til opgørelse af nøgletal for forskningsdækning

VIP/DVIP-ratioen er en angivelse af forholdet mellem VIP- og DVIP-årsværk, der er rekvireret til uddannelsen det seneste afsluttede studieår. Udgangspunktet er ...

Opgørelse af bygningsskader vejledning 2016 ... - Sikringsguiden

Forsikring & Pension ønsker med denne vejledning for opgørelse af ... ningen regnes med et fundament af f.eks. fundablokke eller støbt fundament i samme ...

Vejledning i planlægning for forebyggelse af ... - Klimatilpasning

1. feb 2018 ... erosion, herunder med tilhørende forklaring på, hvad udpegningen er sket på baggrund ... Det betyder koordinerede initiativer og mulighed for.

Toolbox-træningsmanual. Vejledning om planlægning og ... - NFA.dk

Kropssprogets betydning x x x. Sundhed på ... bruge sportstape (kinesiotape) til ... med dit sjak/kollegaer, skal du beskrive arbejdsopgaverne til alle 4 farver.

Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og ...

13. jul 2018 ... erosion. DMI offentliggør i efteråret 2019 et Klimaatlas med datamateriale for temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod i det ...

Planlægning af sundhedsberedskab – vejledning til ... - Røde Kors

28. okt 2016 ... Efter stormen Bodil ydede vi hjælp i Hyllingeriis i Frederikssund Kommune og Jyllinge Nordmark i. Roskilde Kommune. Røde Kors har stor ...

Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Nye vindmøller, som ønskes opstillet i Danmark ... certificeringsordning af vindmøller i Danmark. ... ningsmæssige rammer for placering af vindmøller.

Vejledning om planlægning og afholdelse af lukkedage - BUPL

opgaveportalen. Vurderingen af fremmødeprocenten foretages i den enkelte enhed eller institution, og kan basere sig på erfaringer fra tidligere år, input fra ...

Vejledning: Brugen af afdækningen i planlægning ... - Bedst Sammen

Hvis eleven fx har kendskab til nodelære, kan kommunikation om det at læse noder og spille musik bygge videre på den viden, eleven allerede har. Eksempel:.

Vejledning vedrørende Fakultetsstipendium – FOA - Kandidat

AARHUS. UNIVERSITY. SCIENCE AND TECHNOLOGY. Application form. Neuroscience and Neuroimaging. 1. PERSONAL DETAILS. Birthplace (city, country).

Personaleadministrativ vejledning vedrørende ... - Region Sjælland

19. dec 2016 ... Læge- og tandlæge besøg mv. Der gives fornøden frihed med løn til: Mødepligt i skifteretten, akut læge- og tandlægebesøg. Der gives fornøden ...

Vejledning vedrørende parkeringsafgifter Betalings - Horsens ...

inddrivelsescenter, betaler skyldneren alle merudgifterne. ... Såfremt der foretages inddrivelse gennem SKAT med f.eks. udlæ gsforetagelse påløber der ...

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb - Region ...

12. mar 2016 ... efter aftale på det enkelte tjenestested. ... Når en ansøger er blevet ansat kan der fortsat være oplysninger i på ... oplyses om stillingens lønmæssige indplacering og de på for- ... sig det. ▫ Bed om tilladelse til at tage referencer.

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti - Ansatte Tandlægers ...

Islands Brygge 67 ... uddannelsessøgende tandlæger i ortodonti. ... Formålet med eksamen er at vurdere den uddannelsessøgende tandlæge i forhold til de mål ...

vejledning vedrørende den nye special uddan- nelse i borgernær ...

Winnie Seidelin [email protected] 5166 6993. Syd. Odense. Susan Feldborg. Vahl ... Københavns Professionshøjskole. Liselotte Braarup Larsen. Chefkonsulent.

Vejledning om krav vedrørende stoffer i artikler - ECHA - Europa EU

til glasgravering eller stenradering). Dets funktioner er f.eks. at afskrabe, glatte, polere, skrubbe eller rense overflader. Kanternes hårdhed og.

Vejledning vedrørende flyveplaner og ATFM TACT ... - Naviair briefing

15. nov 2012 ... meldekontorer og/eller slås op i AIP Danmark, AIP Færøerne eller AIP Grønland. ... Integrated Initial Flight Plan Processing System. IFPZ.

Arbejdstid - FOA

2. jan 2018 ... end 37 timer om ugen (deltid), og 13 procent har aften-/nattevagt med 56 timer ... Figur 2. Hvor mange timer arbejder du om ugen? Fordelt på.

Fakta om DSB og arbejdstid

DSB og Dansk Jernbaneforbund er i øjeblikket i en proces, hvor der skal forhandles supplerende lokalaftaler til Jernbaneoverenskomsten efter DSB's ...

Retningslinjer for arbejdstid - Medarbejdere

12. sep 2016 ... Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU ... løn til læge- eller tandlægebesøg, hvor medarbejderen er ledsager f.eks. til børns ...

FAQ om ret til nedsat arbejdstid – arbejdstidsreglernes § 6a

6. jul 2016 ... hidtidig beskæftigelsesgrad. Spørgsmål 6: Hvordan afvikles ferien? Ferien afvikles efter de gældende regler for deltidsbeskæftigede – dvs. efter ...

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid

13. jan 2017 ... Undersøgelsen er gennemført i august 2016. Svarprocenten var på 47, og 4.589 medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om arbejdstid.

Aftale om arbejdstid - Uddannelsesforbundet

tillægges 48 minutter til forberedelse for hver undervisningstime á 60 minutter (dog højst i. 3 år). ... Ferie- og søgnehelligdage medregnes med 7,4 timer pr. dag. Stk. 8 ... yderligere forberedelsestid drøftes på den enkelte skole. Parterne er i ...

Arbejdstid - Rockwool Fonden

normal og faktisk arbejdstid i denne periode steg til mere end 7 timer om ugen. I 2001 var denne forskel på 6 timer og i 1964 4,3 timer, mens den kun var på 2,7 ...

Effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid

i skoleåret 2011-12. Struer Øster Skole. Parkskolen. Humlum Skole. Bremdal Skole. Langhøjskolen. Gimsing Skole. Hjerm Skole. 1.700. 1.680. 1.660. 1.640.

158 Folkeskolelærernes arbejdstid og partssamarbejdet - FAOS

Fordelingen af arbejdstid: Undervisningstid, puljer og flextid .................. 21. Placeringen af ... Så jeg vil ikke sige, der ikke ryger en finke af panden på det, men fundamentalt set har vi stor tillid til dem (kredsen, red.).” Lærerkredsen ansås for ...

Samarbejdspapir om lærernes arbejdstid 2015/16

Samarbejdspapir om lærernes arbejdstid 2015/16. JUNI 2015 ... med skolernes. ... Derfor ved vi, at den sommerferie, der står for døren kommer belejligt og er ...

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø - TeamArbejdsliv

Der kan skelnes mellem indflydelse på fastlæggelsen af en vagtplan, som ... Skal der etableres et forsøg, inden man beslutter sig endeligt – og skal alle delta-.

O.15 - 64.11 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder ...

1. apr 2016 ... 15/2016. Side 1. Aftale om arbejdstid for de kommunale døgn- områder - pædagogisk område. KL. Socialpædagogernes Landsforbund. FOA ...

Fællesaftale om arbejdstid - Dansk Socialrådgiverforening

2. Timelønnede ansat til over 8 timer i gennemsnit om ugen kompenseres for optjening af særlige ferie- dage ved et tillæg til timelønnen, jf. Kræftens ...