STUDIEORDNING for ”HF-Søfart uddannelsen” - MARTEC

På skoleplan danner tilfredshedsundersøgelser blandt studerende og aftagere baggrund for overordnede initiativer til forbedring af kvaliteten i uddannelserne.

STUDIEORDNING for ”HF-Søfart uddannelsen” - MARTEC- Relaterede dokumenter

STUDIEORDNING for ”HF-Søfart uddannelsen” - MARTEC

På skoleplan danner tilfredshedsundersøgelser blandt studerende og aftagere baggrund for overordnede initiativer til forbedring af kvaliteten i uddannelserne.

studieordning for uddannelsen til skibsfører - MARTEC

15. jan 2020 ... Anders Christian Toft Andersen. Godkendt af: Approved by: ... 3) varetage bro- og vagttjeneste i skibet. 4) anvende fagudtryk i mundtlig og ...

Maskinmester uddannelsen - MARTEC

4. maj 2016 ... Gennemført Adgangskursus til maskinmesterudd. » Fagene: Engelsk, Dansk, Matematik og Fysik eller. Kemi. Heraf skal to være på B-niveau og ...

studieordning for maskinmesteruddannelsen - MARTEC

VF 3 (Valgfag). P-BM8 (Semester projekt der omhandler emner fra valgfag). KU (Kurser kun ved sø-linjen). MOB_BM8_MAN3. MOB_BM8_VF1. MOB_BM8_VF2.

Studieordning for Skagen Skipperskole - MARTEC

Studieordningen er udarbejdet internt på MARTEC og godkendt af MARTECs direktion. MARTEC ser uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad som et.

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN 1. del 2000 - Det ...

HD uddannelsens 1. del hører under studienævnet for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse under Det samfundsvidenskabelige Fakultet. 3. ADGANG.

STUDIEORDNING Bygningskonstruktør- uddannelsen

studieinformation for den studerende. Formålet med ... Indhold. Kerneområdet omfatter virksomhedsdrift, administration og jura. 2.1.2.2. Læringsmål. Viden.

STUDIEORDNING for Uddannelsen til professionsbachelor i ... - KEA

professionen som digital konceptudvikler. ... e-læring. 3.8 Differentieret undervisning. Differentieret læring kan finde sted på grund af specifikke behov, men som ...

Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog AK - UCN

18. aug 2017 ... Tlf: 45 21 70 30 02. E-mail: [email protected] Københavns Erhvervsakademi, KEA. Landskronagade 64-70. DK-2100 København Ø. Tlf: 45 ...

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til ... - UCN

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, BEK nr. 804 af 17/6 2016. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de ...

Studieordning for uddannelsen til ... - Forsvarsakademiet

1. aug 2018 ... Skal kunne anvende dansk og maritimt engelsk i relation til tjenesten som ... Skal selvstændigt kunne varetage skibets sikre sejlads, taktiske ...

studieordning for uddannelsen master i læreprocesser med ...

Udvikling af virksomheders sociale ansvarlighed Ledelses- og organisationspsykologi. • Pædagogisk ledelse. • Socialpsykologi og læring Innovation og kreativt ...

STUDIEORDNING for Uddannelsen til professionsbachelor i digital ...

Uddannelsens navn er professionsbachelor i digital konceptudvikling (PBA digital konceptudvikling). Titel. Dimittender fra uddannelsen har ret til at anvende ...

studieordning bioanalytiker- uddannelsen - Københavns ...

dicinske specialer forberedes på og øver dig i, at du som færdiguddannet Bioanalytiker selvstæn- digt skal anvende viden og forskningsresultater i klinisk ...

Studieordning for uddannelsen Logistikøkonom - Erhvervsakademi ...

Studieordningen beskriver, hvordan Erhvervsakademi Dania udbyder uddannelsen til Logistik- økonom inden for rammerne af den danske lovgivning.

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i luftmilitær ...

på engelsk: Royal Danish Air Force Officer Education – Ground Support and Force Protec- tion. • Officersuddannelse for Flyvevåbnet – Pilot på engelsk: Royal ...

Studieordning for procesteknolog- uddannelsen AK Studieretning ...

29. aug 2011 ... fødevareteknolog. 2011. Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi (Procesteknolog AK).

studieordning for sprogofficers- uddannelsen - Forsvarsakademiet

kunne agere korrekt i rollen som sprogofficer. • kunne indgå i samtaler om Forsvaret og Forsvarets rolle i samfundet. • kunne gennemføre uddannelse i ...

Studieordning VIA Fysioterapeut- Uddannelsen - VIA University ...

VIA Fysioterapeutuddannelsen udbydes på Campus Holstebro og Campus Aarhus N. 1. Professionens formål og uddannelsens formål. 1.1 Dimittendprofil.

Studieordning for Serviceøkonom uddannelsen - Erhvervsakademi ...

29. aug 2018 ... Serviceøkonom. Godkendt af rektor ... https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/merit/merit-mellem-de-videregaaende-uddannel-.

Studieordning VIA Ergoterapeut- uddannelsen - VIA University ...

målene uploades i Wiseflow ved prøvens start, og prøven har en varighed af tre ... kan til enhver tid orientere sig om sin egen studieaktivitet på mitVIA.dk.

Studieordning VIA Ernæring og Sundheds- uddannelsen

Har viden om kost, ernæring og sundhed. • Har viden om grundlæggende sociologiske og antropologiske teorier og problemstillinger. • Kan forklare kroppens ...

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sømilitær ...

uddannelser og militær ledelse, i samarbejde med relevante skoler og ... Dette er første del af to undervisningsforløb i ledelse inden udnævnelse til løjtnant.

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for Uddannelsen til ...

2. feb 2016 ... SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO. Udarbejdet ... Modul 9. Modul 10. Modul 11. Modul 12. 15 ECTS. 15 ECTS. 15 ECTS. 6).

studieordning fysioterapeut- uddannelsen - Københavns ...

Uddannelsen til fysioterapeut indbefatter at kunne søge, dele og bear- bejde ny viden, samt eksperimentere i samarbejde med medstuderende, undervisere og ...

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen - VIA University ...

23. aug 2018 ... Samlede mål for læringsudbytte i VIA Sygeplejerskeuddannelsen. 50. 26. Bilag 2. ... Der må medbringes hjælpemidler i form af noter, bøger ... 29 af 24/01/2008 gælder studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2017 fra.

studieordning sygeplejerske- uddannelsen - Københavns ...

... sygepleje- professionen i en kommune, i psykiatrien og på hospitalet, hvor du skal forberedes på og øve dig ... Organisation/ledelse og jura. 5. 7. 12 ... har viden om og forståelse for sundhedsvæsenets organisering og lovgrundlaget ... politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver for udøvelse af sygepleje lo-.

studieordning ernæring og sundheds- uddannelsen - Københavns ...

1. aug 2019 ... ernæring og sundhed selvstændigt skal anvende viden og forskningsresultater i praksis til ... Studieretning: Sundhedsfremme og Diætetik .

Studieordning E-Designer uddannelsen - August 2016 - KEA

1. aug 2016 ... 3.6.1 Retningslinjer for praktik på KEA e-design. 15. 3.7 Undervisnings- og arbejdsformer. 17. 3.7.2 Bøger, materialer og andet. 18. 3.9. Tekster ...

Studieordning VIA Bioanalytiker- uddannelsen 2016 - VIA University ...

Semesteret omhandler bioanalytiker- professionens virksomhedsfelt, basale laboratoriefærdigheder, eksempler på forskellige bioanalyser, samt viden om ...

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen - Hvad er praktik.via ...

1. sep 2017 ... Professionsbachelorprojektet i VIA Sygeplejerskeuddannelsen. 32 ... læringsudbytte fra Bekendtgørelsen for sygeplejeuddannelsen enkeltvist.

tilmelding til hf-søfart via www.optagelse.dk - HF-Søfart Svendborg

1. mar 2019 ... Vælg HF & VUC FYN Svendborg. NB: Selvom overskriften hedder hf-eksamen, er det alt sammen hf-søfart! 7. Prioritér dine ønsker om ...

Søfart, opdagelser og kolonier - Museet for Søfart

Et skib liggende for anker ud for Kronborg. Kobberstik fra ... renæssancen var et skib imidlertid en fast betegnelse for et større tre- ... opdaget af Columbus i 1492.

You Are Safe With Us - martec

Foldens Hotel & Café Hotel Skibssmedien. Sct. Laurentii Vej 41. Vestre Standvej 28. 9990 Skagen. 9990 Skagen. Please contact us for further information.

martec - By institution

19. feb 2019 ... Institutionsakkreditering – Akkreditering af MARTEC. © Danmarks ... de studerende, fx. Moodle. • Skemaplanlægning af det pågældende forløb.

O LY MP ICVO YG - MARTEC

Den A. P. Møllerske Støttefond - Lauritzen Fonden. Hempel Fonden - D/S NORDEN // D/S Orients Fond. TORM Fonden with support from. The Danish Olympic ...