og organisk affald - Miljøstyrelsen

29. jun 2015 ... Priser er ikke medtaget, da det er et konkurrenceudsat marked, og prisen derfor typisk er til forhandling. I oversigten skelnes der mellem ”småt” ...

og organisk affald - Miljøstyrelsen- Relaterede dokumenter

og organisk affald - Miljøstyrelsen

29. jun 2015 ... Priser er ikke medtaget, da det er et konkurrenceudsat marked, og prisen derfor typisk er til forhandling. I oversigten skelnes der mellem ”småt” ...

Organisk affald fra servicesektoren ... - Miljøstyrelsen

LIDL. LIDL vil løbende re- ducere madspild gennem en række tiltag ... Den korte avis, Artikel: Færdigretter hitter i specialbutikkerne, 13. november 2017, ... Tyskland indsamler 450.000 tons organisk affald fra erhverv, som anvendes til ...

Statistik for behandling af organisk affald fra ... - Miljøstyrelsen

Skibby kommune. Nykøbing F. kommune ... Ringkøbing kommunes Genbrugsplads. Den Grønne Plads ... Genbrugspladsen Hesselbjerg. Børkop Kommune.

Fremme af efterspørgslen af organisk affald til ... - Miljøstyrelsen

Hammermølle Der findes flere forskellige typer af Hammer- ... http://eng.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyheder/vis/artikel/simpelt-sukker-kan-reducere-.

Organisk affald

stærke baser, vand, carbondioxid, carbontetrachlorid og andre chlorerede kulbrinter. Aluminiumalkyler. Vand. Ammoniak (NH3). Kviksølv, halogener, hypochlorit ...

Organisk affald - Biogas2020

8. nov 2017 ... Ulfborg. Sdr. Nissum. Genbrugsplads. Deponi. Affaldscenter. Affaldscenter. Rom. Kjærgårdsmølle. Lemvig. Kommune. Holstebro. Kommune.

og Miljøudvalget Erfaringer med kildesortering af organisk affald i ...

1. sep 2016 ... Erfaringer fra Valhøjparken og Tårnvej i Rødovre Kommune, hvor der er etableret nedgravede løsninger til en række af de genanvendelige ...

Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg - Energistyrelsen

Julie Priess Hansen. Workshop. Danmarks. Naturfredningsforening. Sine Beuse Fauerby. Jens Peter Mortensen. Spørgeskema. Workshop. Det Økologiske Råd.

Kildesorteret organisk dagrenovation til ... - Miljøstyrelsen

3. jun 2017 ... ... vurderede som væ- rende væsentlige, blev undersøgt ved test af det indsamlede kildesorterede ... renovation i perioden fra og med januar 2016 til og med september 2016. ... foderstoffer, hunde- og kattemad mv. Ukritisk.

Affald er Guld - Miljøstyrelsen

Forfattet af: Anders Kastrup Christensen ... om affaldssortering og genbrug, på samme måde som man kommunikerer om ... var et centrum for genbrug af affald?

Danmark uden affald - Miljøstyrelsen

Stigende priser på genanvendelige materialer og energi vil gøre scenarierne med høj ... fugemateriale og termoruder, der ikke kan genbruges eller genanvendes, skal ... er der- bortset fra et mindre kapacitetsunderskud i Region Nordjylland -.

BAGGRUNDSRAPPORT Henkastet affald - Miljøstyrelsen

Og Dansk Retursystem går i fx dåserydderen (www.daaserydderen.dk) eller dåsespillet. (www.daasespillet.dk) direkte efter at påvirke børns holdninger til dåser ...

Klassificering af grønlistet affald under ... - Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen (tidligere Miljøcenter Århus), Ulla Seerup,. • Rigspolitiet, Freddy Agerskov,. • Miljøstyrelsen, Dorte S. Jacobsen,. • Miljøstyrelsen, Maria Lauesen,.

Anvendelse af affald til jordbrugsformål - Miljøstyrelsen

4. feb 2011 ... Der gælder særlige regler for slam fra offentlige spildevandsanlæg og private rensningsanlæg, herunder spildevandsslam med forhøjet indhold ...

af et danmark uden affald - Miljøstyrelsen

Slagelse, køge og ballerup kommune var de første til at starte ... ballage fra supermarkedet og take-away-indpakning er af organisk materiale og kommer også i ...

Vurdering af metalholdigt affald til forbrænding - Miljøstyrelsen

Kortlægge metallernes fordeling mellem slagge, røggasrensningsrestprodukt og ... De ædle metaller øverst i spændingsrækken vil kun vaskeligt oxideres, mens ...

Mindre affald og mere genanvendelse i ... - Miljøstyrelsen

kunne skelne mellem tekstiler til hhv. genbrug og genanvendelse af tekstiler. Det vil derfor ... Hærs, Kirkens Korshærs og Folkekirkens Nødhjælps butikker.

Vejledning i klassificering af farligt affald - Miljøstyrelsen

1. apr 2017 ... organ toxicity, som i autoriseret dansk oversættelse er blevet til 'Specifik ... kende anvendes salpetersyre (HNO3) som oplukningsmiddel.

Undersøgelse af kvaliteten af det organiske affald - Miljøstyrelsen

... (2014), kampagne – Mad med mindre kemi, Homepage, 18. november. 2014, http://www.foedevarestyrelsen.dk/kampagner/madmedmindrekemi/Sider/Vis-.

og dialogmøde om import/eksport af affald - Miljøstyrelsen

25. sep 2019 ... -virksomheden er en privat tilbagetagningsordning (Nespresso). Virksomheden har indgået kontrakt med ovenstående om at varetage ...

Kortlægning af CFC- og HCFC affald i Danmark - Miljøstyrelsen

4.4 HÅNDTERING AF PUR-SKUM. 46 ... CFC-en er indeholdt i hård PUR-skum. ... Levetiden for PUR-plader anvendt som bygningsisolering skønnes til 30 år.

Håndbog til hjælp ved sortering af PVC-affald - Miljøstyrelsen

Lemvig Kommunes Genbrugsplads samt Vermlandsgade Genbrugsstation v. I/S Amagerforbrænding. Fotograf: Erik Bredahl. Grafisk Opsætning: Mette Holm.

Central oparbejdning af galvanisk affald - Miljøstyrelsen

Kobber vil let kunne omdannes til kobbersulfat, og ... analysen har laboratoriet også bestemt glødetabet, der typisk vil være krystalvand og eventuelle karbonater ...

Olie-vand-emulsioner Fra affald til ressource - Miljøstyrelsen

(Dansk Staalfilter Industri ApS), Ib Meldgaard Møller (Maskinstationen Silkeborg Spåntagning. A/S), Lingfeng Yuan og Kenneth Højrup Johansen (Liqtech) og ...

Affald i farver Forsøg med optisk posesortering - Miljøstyrelsen

Analyse af mængde og sammensætning af dagrenovation og Restaffald hhv. før, under og ved afslutning af forsøget. • Indhentning af borgernes vurdering af ...

Rapport Eksport af brugte el-produkter som affald ... - Miljøstyrelsen

31. dec 2006 ... trisk og elektronisk udstyr - dog ikke køle/fryseskabe, der indeholder CFC (typisk. CFC-12 i kølekredsen og ... Kompressorer (køleskab/fryser). 30,00 kr. ... Skousen. J.P. Hvidevare. Oparbejdningsvirksomheder. DCR Miljø A/S.

Rapport - Organisk endelig rapport - Miljøstyrelsen

Hotel D'Angleterre: Affaldsmotorvej fra køkken til kælder ............................... 24 ... smides andet end bagerens egne produkter i sækken. Stativet med sækken til ...

Alle virksomheder skal sortere deres affald - Affald og genbrug

Spørgsmål: Må vi nøjes med en container og lade vognmanden sørge for sortering? Svar: Nej, affaldet skal sorteres ”ved kilden” – det vil sige på virksomheden.

affald skal genbruges - Vand og Affald

5700 Svendborg www.vandogaffald.dk. Lokale foto: D3- Reklame. Tryk: www.SvendborgTryk.dk. Tak til Vestermarkskolen 5. årgang/2012 for deres medvirken.

Affald i naturen og nedbrydningstider - Vand og Affald

Affald i naturen og nedbrydningstider. Nedbrydningstid er den tid, det tager for ting at blive nedbrudt. Der er stor forskel på, hvor hurtigt ting bliver nedbrudt i ...

Takstblad 2019- Favrskov Affald Favrskov Affald ... - favrskov forsyning

25. okt 2018 ... Genbrug mv. Private hus- stande. Genbrugstakst pr. husstand. 1.450,00. 1.720,00. Håndværkere og anlægsgartnere. 1. mærkat. 7.000,00.

11 Mer Organisk kemi - KTH

Kan man reglerna för namngivning av alkaner, så kan man också namnge alkener och alkyner. De namnges nämligen genom att man tar namnet på motsvarande.

ORGANISK SYNTESE

1. feb 2011 ... 3.2.1 Smeltepunktsbestemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 3.2.2 Kemiske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 4 Konklusion. 23.

Organisk kemi.

c) HF och HCl är polära molekyler. Mellan HF molekylerna dominerar vätebindning, medan dipol-dipol krafter dominerar mellan HCl molekylerna Eftersom ...

organisk kemi - IFM

ALKANER, ALKENER och ALKYNER sp3 ... Alkaner erhålls genom fraktionerad destillation av petroleum (råolja) ... är högre för alkoholer än för vanliga alkaner.

Organisk nomenklatur

3) Alkaner kan göras om till substituenter genom att ta bort ändelsen -an och ... Monocykliska alkaner, alkener och alkyner namnges med prefixet cyklo- före ...