ﮔﻮﺗﺎری ﺋﺎﻫەﻧﮕﯽ دەرﭼﻮن ﺳەرۆک ﺑﺮوس واڵﮐﺮ ﻓﯿﺮﮔﺴﻮن زاﻧﮏۆی ﺋ

ئهم خولانه بشئ كن لهمغهمجي بذورتیی زانکو، که مفهه جیکی تاقانه. له عیراق و هه ریمی کوردستاندا . بئ گومان ئهم منهمجه بو. بزارکردنی ئیوه دیزاین نمكراوه ، ئهو شارزاییهی ...

ﮔﻮﺗﺎری ﺋﺎﻫەﻧﮕﯽ دەرﭼﻮن ﺳەرۆک ﺑﺮوس واڵﮐﺮ ﻓﯿﺮﮔﺴﻮن زاﻧﮏۆی ﺋ- Relaterede dokumenter

ﮔﻮﺗﺎری ﺋﺎﻫەﻧﮕﯽ دەرﭼﻮن ﺳەرۆک ﺑﺮوس واڵﮐﺮ ﻓﯿﺮﮔﺴﻮن زاﻧﮏۆی ﺋ

ئهم خولانه بشئ كن لهمغهمجي بذورتیی زانکو، که مفهه جیکی تاقانه. له عیراق و هه ریمی کوردستاندا . بئ گومان ئهم منهمجه بو. بزارکردنی ئیوه دیزاین نمكراوه ، ئهو شارزاییهی ...