Statens personalhåndbok 2010 - Lovdata

Abonnement på Statens personalhåndbok (og Hovedtariffavtalen i Staten) tilsendt på utgivelsestidspunkt koster for 2010 kr. 600,-. Abonnementet faktureres ved ...

Statens personalhåndbok 2010 - Lovdata- Relaterede dokumenter

Statens personalhåndbok 2010 - Lovdata

Abonnement på Statens personalhåndbok (og Hovedtariffavtalen i Staten) tilsendt på utgivelsestidspunkt koster for 2010 kr. 600,-. Abonnementet faktureres ved ...

Statens personalhåndbok 2019 - Lovdata

31. des 2019 ... Utskrift fra Lovdata – desember 2019. Statens ... opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, jf ferieloven § 11 nr. 3.

Statens personalhåndbok 2017 - Lovdata

Forfatter. Statens personalhåndbok. Dato. 2017. Publisert. SPH-2017. Utgiver ... 9.23 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting ..... 326 ... 3.1.2 Arbeidstid jul- og nyttårsaften og i romjulen.

Statens personalhåndbok 2016 - Lovdata

31. des 2016 ... Håndboken er lastet ned slik den lød i desember 2016. Utgiver ... 9.23 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting ..... 294 ... 3.1.2 Arbeidstid jul- og nyttårsaften og i romjulen.

PERSONALHANDBOK

26 feb 2019 ... personalhandbok. Självklart är du alltid välkommen att kontakta din personalansvarige om du har frågor kring innehållet i denna handbok eller ...

Personalhandbok för xxx

1 mar 2015 ... Genomgång av personalhandbok och arbetsmiljöhandbok. Varje vecka: Punkt på måndagens personalmöte. Page 7. Mars 2015. 7.

Personalhåndbok - Personalhuset

”Likebehandlingsprinsippet” betyr at du som er innleid via Personalhuset Staffing Group er beret- tiget til overtidsgodtgjørelse tilsvarende det du ville fått dersom ...

personalhandbok - Uniflex

1. Uppdaterad 2018-05-25. PERSONALHANDBOK. Arbetare. Inom Byggavtalet. Page 2. 1. Allmänt om Uniflex B&A AB. Uniflex B&A AB ingår i koncernen ...

Kommunenes Personalhåndbok (2020) - NOF

3. feb 2020 ... Sammendrag: Kommunenes personalhåndbok er et skrevet av KS og KS Advokatene for å veilede ledere, saksbehandlere og rådgivere som ...

Personalhandbok - Lärarnas Riksförbund

Personalhandbok ITG, 2013-‐08-‐22. 2. INNEHÅLL. 1. Vad är du en del av. 2. Din anställning hos oss a. Kollektivavtal b. Anställningsavtal. 3. Din arbetstid a.

Personalhåndbok for Oslo kommune - Skolenes landsforbund

Oslo kommunes personalhåndbok 2019. 14. • Respekt. De gjeldende Etiske regler for ansatte i Oslo kommune ble vedtatt av byrådet i byrådssak. 1189/2007.

Prosjekt Personalhåndbok Hustavika kommune - Hustadvika ...

1. mai 2019 ... Utarbeide personalhåndbok for nye Hustadvika kommune. Alle kapitler – se mandat for det partssammensatte utvalget. 2. Innlemming og ...

Sporrakulla gård 2010. Antikvarisk medverkan, 2010. Rapport 2010 ...

Sporrakulla gård 2010. - tak- och timmerarbeten. Antikvarisk medverkan, 2010. Glimåkra socken, 1049. Östra Göinge kommun. Skåne län. Jimmy Juhlin Alftberg ...

95/2/EF - Lovdata

2. mai 2002 ... Magnesiumklorid. E 513. Svovelsyre ... Flytende kosttilskudd. Næringsmidler til ... Kosttilskudd i tablettform, også drasjerte. Tørket eggehvite.

Ot.prp. nr. 8 - Lovdata

11. jan 2007 ... «med det formål alvorligt at intimidere en befolkning, eller uretmæssigt at tvinge offent- lige myndigheder eller en international organi- sation til ...

Ot.prp. nr. 48 - Lovdata

20. mar 2002 ... pågår et arbeid rettet mot å skjerpe reglene om salg av hunder og om avl. ... hyppighet hos blandingshunder. De viktigste pro blemene oppgis ...

Ot.prp. nr. 10 - Lovdata

Om lov om endringer i lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. ... genemnd er det viktig at denne tar seg av kla- gesakene.

Ot.prp. nr. 41 - Lovdata

kunne nekte en person forsikring på vanlige vilkår. Forslagene går i korthet ut på følgende: – Forsikringsselskaper skal ikke uten saklig grunn kunne nekte en ...

Ot.prp. nr. 51 - Lovdata

Om lov om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven. Forslaget til lovendringer kan ... nomiske velferd, for å forebygge uorden eller kri minalitet, for å beskytte ... tykke før journalen leses kan være medvirkende årsaker til den lave ...

EU - Lovdata

23. jun 2014 ... 7) Den konsoliderende tilsynsmyndigheten bør gi vedkommende ... for gruppen fra den konsoliderende tilsynsmyndigheten til de berørte ...

Å høre til - Lovdata

Britt Drugli arbeidet med utvikling, evaluering og implementering av De ... 30 Bendixen og Kennair 2008, Helseth 2007, Roland og Aue- stad 2009. 31 Helseth 2007 ... seksuelle orienteringer er homofil, lesbisk, bifil og heterofil. De viser videre ...

2015/996 - Lovdata

19. mai 2015 ... Tunge kjøretøyer. Tunge kjøretøyer, turistbusser, busser med tre eller ... (inhabitants) antall beboere,. NF. = (number of floors) antall etasjer,. V.

På ein søndag? - Lovdata

5. mai 2018 ... Utvalsmedlemmene Harald Jachwitz Andersen, ... 102 Personleg informasjon frå Per Nyborg i Institut for Center- ... Trækul og briketter. 6.

kloning av dyr - Lovdata

sjon mot reproduktiv kloning av menneske skal ut setjast til den 58. generalforsamlinga. Arbeidet vil bli vidareført i ei arbeidsgruppe under 6. komité. Vi- dare vert ...

2000/556/EF - Lovdata

25. jul 2002 ... Aviær influensa (tidligere «hønsepest»). Newcastle disease. Afrikansk hestepest. Vesikulær stomatitt. Småfepest. Rift Valley Fever. Lumpy skin ...

2014/47/EU - Lovdata

3. apr 2014 ... eksempel en kjørebaneløfter eller en smøregrav. Kontrollen skal utføres ved hjelp av tilgjengelig teknikk og utstyr og uten bruk av verktøy til å ...

2009/138/EF - Lovdata

25. nov 2009 ... forsikring enn livsforsikring)(7); europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF av 27. oktober 1998 om utvidet tilsyn med forsikringsforetak som er ...

Dokument 16 - Lovdata

19. des 2011 ... levestandard som tilsvarer et eksistensminimum. Kapittel IX om domstolene har bestemmelser om den føderale forfatningsdomstolen, som skal ...

nr. 648/2004 - Lovdata

31. mar 2004 ... Molekyl- og strukturformel z). (1). Europeisk liste over ... Ammoniumtartratløsning: bland 12,4 g vinsyre P.A. og 12,4 ml ammoniakkløsning P.A. ...

(EU) nr. 872/2012 av - Lovdata

1. okt 2012 ... heksenat. EFSA. 09.294. 2-metylbenzylacetat. 17373-93-2. 863. Minst 98% (summen av o-, m- og p-isomerer). EFSA. 09.298 metylnon-3-enat.

Skilt - Lovdata

29. jan 2009 ... Bysykkelstativ for utleiesykler med tilknyttet reklame og frittstående reklamevitrine (FSU) er en annen reklametype. Spesielt frittstående ...

Ny arvelov - Lovdata

ektefellens arverett vært uendret i om lag. 70 år. ... sen av arveloven § 2 tredje ledd spørsmål ved ord- ... ningen, som fra gammelt av har ekteskaplig felles-.

nr. 2214/96 - Lovdata

11. mai 2000 ... glidelåser, bånd, lisser, possementer osv. Omfatter ikke: Hansker og andre varer framstilt av gummi (05.6.1); knappenåler, synåler og.

Tabell 1 - Lovdata

21. des 1993 ... nei. 521. 58320. 0007782-42-5 grafitt ja nei nei. 522. 14530. 0007782-50-5 klor nei ja nei. 523. 45195. 0007787-70-4 kobberbromid ja nei nei ...

2019/701 - Lovdata

5. apr 2019 ... Beslutning 96/335/EF oppheves med virkning fra 8. mai 2020. Artikkel 3. Denne beslutning ... 2210 ARONIA MELANOCARPA FRUIT/LEAF EXTRACT ... 2451 ASPERGILLUS/SOYBEAN SHOOT FERMENT EXTRACT. 2452.

Innst. O. nr. 33 - Lovdata

Spill hjemmefra innebærer bl.a. at barn og unge kan få tilgang til pengespill. ... nett for å demme opp for en flyt av spilleinntekter til utenlandske aktører.