Søer 2000 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kvie Sø. . ---. 0. -. Bastrup Sø. . ----. . ---. Hornum Sø. 0. 0. 0. 0. Ørn Sø. 0. ----. --. --. Furesøen. . 0. . 0. Fårup Sø. . ---. . -. Damhussøen. 0. 0.

Søer 2000 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi- Relaterede dokumenter

Søer 2000 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kvie Sø. . ---. 0. -. Bastrup Sø. . ----. . ---. Hornum Sø. 0. 0. 0. 0. Ørn Sø. 0. ----. --. --. Furesøen. . 0. . 0. Fårup Sø. . ---. . -. Damhussøen. 0. 0.

Søer 2011 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

undervandsplanter, fisk, plante- og dyreplankton i de 18 søer, der indgår i ... Sude. 53. 30. Sandart. 36. 21. Karpe. 33. 19. 3-pigget hundestejle. 21. 12. Brasen× ...

AIS - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Denne rapport giver en kort beskrivelse af Areal Informations Systemet ... Etablering af et landsdækkende kort over arealanvendelsen med ... Årø i Lillebælt. 0. 1.

Tjærestoffer - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

1. jan 2007 ... betegnelse for en gruppe af kemisk beslægtede stoffer. I ... Til gengæld indeholder olivenolie af jomfrukvalitet og ... kemisk formel for · 17.

Elg i Danmark? - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

1. maj 2007 ... være plads til elgene, og hvor man evt. helst vil være dem foruden. Afslutningsvis ... Lille Vildmose: 248-311) samt i trekanten mellem. Skagen ...

sydgrønland - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

når kysten. De unikke ikkasøjler og den tilknyttede flora og fauna er sand- synligvis yderst følsomme overfor de toksiske effekter af olie, men det er formodentlig ...

Klimaændringerne - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

blandt andet Spanien, Portugal og Grækenland vil opleve decideret tørke i sommerperioden. ... CO2-kompensation eller. CO2-kvoter. Foto: Dansk Folkeferie.

Limfjorden i 100 år - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

4. maj 2006 ... projekter, hvor sammenhænge mellem vejr, næringsstoftilførsler og ... DMI/NJA. Bund, temperatur. Oddesund. 1942-1973. 1996-1998 dag.

og Østgrønland - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Højarktisk kontinental/oceanisk. Tabel 8. De fire plantebælter og de otte floristiske provinser/distrikters repræsentation i de. 16 biologiske interesseområder.

Iltsvind - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

hed og temperatur lægger sig i to lag med det tungeste vand ... fugl, havlit, sortand og hvinand. ... porteret til danske havområder fra en stor del af Europa. De.

Tema29_Hvor_til pdf - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Af kulbrinter dannes som slutprodukt ved fuldstændig forbrænding kuldioxid. (CO2) samt vand. Dannelsen af kuldioxid kan ikke forhindres, fordi det er herved der ...

Skarven - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Bruger man overdækningsnet kan man undgå, at skar- verne kan lande direkte i fanggården. Men det har vist sig, at mange skarver hurgtigt lærer at dykke ned ...

The eastern Baffin Bay - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Editors: David Boertmann, Anders Mosbech, Doris Schiedek and Kasper ... Af Fredshavn, J.R., Johannsen, V.K., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E. & Rune, F. 48 s.

fugle 2014 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

20. maj (Holm m.fl. 2013). Ifølge den reviderede tekniske ... som Nakskov Indrefjord betyder svingninger i tilstedeværelsen af planter fx store udsving i antallene.

Planter i vandløb - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

forekommende storblomstret vandranunkel. Vandløbets planter. Storblomstret vand- ranunkel er almindelig i danske vandløb. Den har smukke hvide blomster ...

Luftbåren kvælstof - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

virkninger i Danmark og dansk repræsentant i det internationale samarbejde om luft- forureningens ... gasformig salpetersyre (HNO3) ved reaktion med det så-.

notat 2.3 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - Aarhus ...

signal og hvad der er støj, og selv det samme individ kan opfatte den samme lyd som støj i en sammenhæng og signal i en anden (lyden af artsfæller kan.

indsatsen Vandmiljø - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Lammehaler. Børsteorme. (Tubifex). Ilt. Organisk stof, BI5. Trådalger. Rentvandsdyr. Vandbænkebider. Danse- myggelarver. Figur 4-3. Virkning af udledning af.

The Davis Strait - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

vejret og andet. ... Hooded seals: 400-1,000 animals/yr. in the last decade. Bearded seal: ... (Balaenoptera acutorostrata) pulse trains recorded near Puerto Rico.

South Greenland - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Greenland Current and rounds Cape Farewell (Buch 2000a) (Fig. 3.1). It is the strength of these two currents that determines the hydrographical condi-.

Fugle i Tøndermarsken - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Frederikskog i Tøndermarsken med kreaturer, knopsvane med unger og i luften en sortterne. I baggrunden bebyggelse i Tyskland. Danmarks Miljøundersøgelser.

Naturkvalitet på stenrev - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Optagning af ral omfatter sten op til ca. 30 cm. ... vinding på havbunden efter sand, grus, ral og sten sted i geografisk ... skibspositioner i 5 meter dybdeintervaller.

Miljøgifte i Grønland - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

porteres og optages i fødekæderne, og hvad de betyder for ... Kviksølvkoncentration, hvalros ... både i Grønland og på Færøerne spiser havpattedyr, bl.a. hvaler ...

Test af LF sonar - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

2. jul 2013 ... sonar fra HDMS Triton, DCE 20.12.1012), men sonarsignalerne i den nærvæ- rende test afviger i så væsentlig grad fra de tidligere anvendte at ...

og miljøhensyn i Grønland - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

gede geologiske formation 'Ikka-søjler'(Figur 1 og 2) der står op fra havbunden. Sejlads er stærkt begrænset ligesom det er forbudt at fiske med trawl eller andet ...

davis strædet - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Bestands- strukturen hos blåhvaler i Nordatlanten er ukendt, men tidsforskellen i ... de fødevalg er sild i Norge (Christensen 1982), hajer i New Zealand (Visser.

Beregning af skovtilstand - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Som omsætningsfunktion er benyttet en funktion af typen: As = 1/(1 aexpe(1,85(1-m))) hvor As er artsscoreindekset, m er middelscoren for det konkrete areal,.

Eastern Baffin Bay - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

research activities and assessments (Jensen & Fristrup 1950, Pedersen ... Camus, L., Birkely, S.R., Jones, M.B., Børseth, J.F., Grosvik, B.F., Gulliksen, B., Lonne, ...

Luftforureningens historie - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

alvorlige tilfælde kan angribe knoglerne. Man har her fundet en særlig stor hyppighed i tiden op til år 1000, dvs. før den såkaldte middelaldervarme satte ind, og i ...

De store måger - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - Aarhus ...

30. maj 2016 ... fødevalg (affald, ådsler, m.v.). Måger kan således være bærere af en lang række sygdomme, der i teorien også kan smitte mennesker, fx via ...

Grønlands Rødliste - 2007 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

havterne, lunde, hjejle, lille regnspove, den østatlantiske bestand af knorte- gås, jagtfalk og sabinemåge, alle bortset fra havternen med små bestande.

overdrev, enge og moser - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det danske landskab er udnyttet på kryds og tværs af mennesker. Derfor vil de fleste ... er sump-evighedsblomst, tyk andemad, knudet pileurt, bidende pileurt,.

Canis lupus - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - Aarhus ...

17. dec 2019 ... konsortium mellem Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE – Nationalt Cen- ter for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet om overvågning af ...

Hele rapporten i pdf-format - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

100 meter (fugtadiabatisk lapse rate). For områderne i Vestgrønland, som har bjerge i op til 2100 m.o.h. vil den topografiske temperaturgradient såle- des være ...

Affald i havet - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - Aarhus ...

Marint affald udgøres hovedsageligt af plastik, træ (forarbejdet), metal, glas og keramik, gummi ... spredes videst omkring på havet, som følge af at plast er lettere end de fleste andre affaldstyper ... Antal år om nedbrydning. Reb af bomuld. 1.

ulvens biologi - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - Aarhus ...

18. jun 2018 ... dan prærieulve (Canis latrans) blev fordrevet af ulve til fordel for fx ræve, hare, kaniner, murmeldyr, traner (Laporte m.fl. 2010, Ripple & Beschta ...