Hæmoglobin - Bioteknologibogen

Hæmoglobins molarmasse er 64.443 g/mol. Mænd har gennemsnitligt 16 g ... Hvert hæmoglobin kan binde 4 oxygen-molekyler, O2. Hvor mange O2-molekyler ...

Hæmoglobin - Bioteknologibogen- Relaterede dokumenter

Hæmoglobin - Bioteknologibogen

Hæmoglobins molarmasse er 64.443 g/mol. Mænd har gennemsnitligt 16 g ... Hvert hæmoglobin kan binde 4 oxygen-molekyler, O2. Hvor mange O2-molekyler ...

Spektrofotometrisk måling af hæmoglobin - Bioteknologibogen

Hvilket oxidationstrin har jern i hæmoglobin efter tilsætningen af natriumdithionit? Del 3. Absorptionsspektrum for iltet og ikke iltet hæmoglobin. Fremgangsmåde. 1 ...

Figur 84. Hæm, den prostetiske gruppe i hæmoglobin ...

Figur 84. Hæm, den prostetiske gruppe i hæmoglobin. Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. Tegning: Finn Petersen. © Nucleus Forlag. Hæm-gruppe. Fe2 . N.

Hæm-gruppe Hæmoglobin Figur 83. Den ... - Biokemibogen

Figur 83. Den kvaternære struktur af hæmoglobin. Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. Tegning: Henning Dalhoff. © Nucleus Forlag.

Måling af inflammationsmarkører og hæmoglobin hos travheste før ...

Der findes i Danmark omtrent 5000 travheste, af disse er cirka 2500 aktive ... Kongeriget Danmarks Hesteforsikring, Boehringer Ingelheim Danmark, E-vet., ...

Hæm-gruppe Hæmoglobin Figur 83. Den kvaternære struktur af ...

Figur 83. Den kvaternære struktur af hæmoglobin. Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. Tegning: Henning Dalhoff. © Nucleus Forlag.

CH2 CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 OH HO NH2 CH C - Bioteknologibogen

Acetylcholin. Figur 19. Transmitterstoffer. Bioteknologi 5 · Tema 11. © 2011 · by Nucleus Forlag ·. Illustration: Elin Steffensen, Gigraf · ISBN 978-87-90363-55-0.

Kromatografi - Bioteknologibogen

med bufferen. Dextran, agarose, cellu- lose. Hydrofob interaktion. Hydrofobe funktionel- le grupper på gelma- terialet binder hydro- fobe grupper på pro- teinet.

Infektionsbiologi - Bioteknologibogen

Alexander Fleming opdager penicillin. Japanerne indleder biologisk ... Opfindelse af vaccine mod human papillomavirus ... Penicillin hindrer krydsbinding ...

Phospholipider - Bioteknologibogen

Vis med stregformler hvorledes henholdsvis ethanolamin og inositol indgår i opbygningen af et phospholipid. 4. Marker hvilke dele af molekylet der er hydrofobt ...

SNP's og restriktionsanalyse - Bioteknologibogen

Forklar hvad restriktionsenzymer er. 2. Gør rede for princippet i en restriktionsanalyse. 3. Beskriv ovenstående resultat af restriktionsanalysen. 4.

Svovlindhold i vin - Bioteknologibogen

... indholdet af svovldioxid i vin. Indledning. Et af de konserveringsmidler det er tilladt at bruge i forbindelse med vinfremstilling, er svovl dioxid, SO2, og sulfitter, ...

Tema 8 - Bioteknologibogen

Figur 45. Syrer og basers styrke. Bioteknologi 4 © 2011 · by Nucleus Forlag ·. Illustration: Elin Steffensen, Gigraf · ISBN 978-87-90363-50-5. Syrestyrke. Ks. pKs.

Pufferligningen - Bioteknologibogen

Beregn massen af KH2PO4 og K2HPO4 der skal afvejes for at lave 100 mL pufferopløsning hvor HPO4. 2- skal have en koncentration på 1,2 mmol pr. L.

Blodsukkermåling - Bioteknologibogen

1. okt 2011 ... blodsukkerkoncentration ved indtagelse af stivelse frem for ved indtagelse af sukker. Har man indtaget et carbohydratholdigt måltid, ...

Syreindhold i vin - Bioteknologibogen

Der dannes også eddikesyre og ... Grænsen er 0,11 g eddikesyre pr. ... Lav en strukturformel for hver af de fem syrer og angiv deres systematiske navn efter.

Bjerrumdiagrammer - Bioteknologibogen

SO2(g). SO2(aq). Når SO2 opløses i vand dannes H2SO3, svovlsyrling. a. Opskriv reaktionsskemaet der viser dannelsen af svovlsyrling ud fra svovldioxid. b.

Koncentrationsberegninger - Bioteknologibogen

Normalt er koncentrationen af glucose i blodet på ca. 5,5 mmol pr. liter. Beregn indholdet i a. mg pr. liter. b. Masse%. 2. På flasker med kildevand er ...

Indhold - Bioteknologibogen

Fakta: Titreringsanalyse. 86. Titrering af en stærk syre med en stærk base. 86. Blodstørkning. 88. Hvad sker der når blod størkner. 88. Thrombin. 90. Fibrin. 90.

DNA-koder - Bioteknologibogen

Gør rede for hvorledes DNA koder for aminosyrer. 2. Hvilken forskel er der på de to gensekvenser? 3. Brug figur 7 fra 'DNA og DNA-teknikker' til at bestemme ...

Kinetik - Bioteknologibogen

... enzymatisk katalyserede reaktioner, kan forklares via andenor- dens reaktionskinetik. Differentialligningen for det hastighedsudtryk der involverer to forskelli-.

Tema 1 - Bioteknologibogen

4. 2. O. OH. (all-Z)-octadeca-9,12,15-triensyre (α-linolensyre). O. OH. (all-Z)-icosa-5,8,11,14-tetraensyre (arachidonsyre). 17. 14. 11. 8. 6. 4. 2. 20. 18. 16. 13. 10.

Χ -testen - Bioteknologibogen

1. nov 2012 ... værdi blive benyttet uden yderligere forklaring. ... skrive den viste formel i et felt. ... De forventede værdier der er vist i felterne C15:C18, er.

Membrantransportprocesser - Bioteknologibogen

koncentrationsgradient. 3. Faciliteret diffusion. C. er energikrævende transport af molekyler. Netto transport mod en koncentrationsgradient. 4. Aktiv transport.

Påvisning af mælkesyre - Bioteknologibogen

Endelig tilbageoxideres jern(II)cyaniden, Fe(CN)6. 4-, til jern(III)cyanid ved hjælp af en elektrode med en ... phosphat-puffersystemet regulerer pH?

Udbytteberegning ved fermentering - Bioteknologibogen

De nedbrydes ved de kataboliske processer, gæring og respiration, se Bioteknologi 2, side 19. Når man regner på energiudbyttet fra de kataboliske processer, ...

Forskydning af ligevægte - Bioteknologibogen

Opskriv ligevægtsbrøken for reaktionen mellem Fe3 og SCN-. 2. Brug ligevægtsbrøken til at forklare hver enkelt af observationerne under punkterne 3, 4, 5,.

Elektronprikformler for små molekyler - Bioteknologibogen

Johanne Jensen • Bioteknologi 1 © 2010 • by Nucleus Forlag • ISBN 978-87-90363-43-7 • www.nucleus.dk. Elektronprikformler for små molekyler.

Bestemmelse af celletal - Bioteknologibogen

mL? Husk at gange resultatet med en eventuel fortyndingsfaktor. Kochs pladespredningsmetode. Formål. At estimere koncentrationen af celler i ...

Fremstilling af carbamidcreme - Bioteknologibogen

Dette kræver tilsætning af en emulgator. Emulgatorer er oftest orga- niske molekyler som indeholder vandopløselige (hydrofile) grupper i den ene ende og ...

Bjerrumdiagram for ethansyre - Bioteknologibogen

Har man en blanding af middelstærk syre og dens korresponderende base, ... Vi antager at den tilsatte stofmængde hydroner, H , fra den stærke syre HCl, har ...

Fremstilling af bioethanol - Bioteknologibogen

3/10. I. Destillation. Materialer. • Kolber med færdiggæret opløsning. • 500 mL ... Vægtprocent af alkohol i en blanding er et udtryk for den relative masse af ...

DNA-oprensning fra planteceller - Bioteknologibogen

DNA-oprensning fra planteceller. Mange teknikker inden for bioteknologi starter med at DNA isoleres. Denne øvelse er en generel metode der kan anvendes på ...

Fra biogas til flybrændstof - Bioteknologibogen

Saccharider. Propan-1,2,3-triol. Fedtsyrer. pH 5,0-6,0. Trin 2. Syredannelse. (Fermentering/acidogenese). Trin 4. Methandannelse. (Methanogenese). Trin 3.

Blodets kemi - Bioteknologibogen

Tema 8. Figur 20. Hæmoglobins opbygning. ... Transport af oxygen fra alveole til rødt blodlegeme. ... Afgivelse af oxygen fra de røde blodlegemer til aktive celler.

Kemisk ligevægt - Bioteknologibogen

Kemisk ligevægt. I støkiometriske beregninger antager man at den kemiske reaktion forløber fuldstændigt, dvs. indtil en af reaktanterne er opbrugt. Dette gør sig ...