religions- frihed for alle - Institut for Menneskerettigheder

omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller ... og Anneks C for en liste over internationale, regionale og nationale institutioner.

religions- frihed for alle - Institut for Menneskerettigheder- Relaterede dokumenter

religions- frihed for alle - Institut for Menneskerettigheder

omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller ... og Anneks C for en liste over internationale, regionale og nationale institutioner.

ytrings- frihed - Institut for Menneskerettigheder

bagvaskelse; § 270 om sigtelser fremsat utilbørlig fornærmende; § 235 om forbud mod børnepornografi og § 152 om tavshedspligt; § 23 om straf for medvirken, ...

ytrings- og forsamlings- frihed - Institut for Menneskerettigheder

48 Se for eksempel om våbenlovens § 4 iU.2008.671 H (grillkniv) og retsplejelovens § 172, stk. 6, i U.2011.1329 H, og våbenlovens § 10 i U.2009.920.

thm - Institut for Menneskerettigheder

8. jan 2016 ... relation til Grundlovens krav om sikring af et eksistensminimum (§ 75, stk. 2) og i relation til retten til en passende levestandard, retten til.

Udredn nr6 09.qxd - Institut for Menneskerettigheder

gang til de mest eftertragtede frisørjobs i Danmark, var alle deltagende af- viste asylansøgere glade for uddannelsen. De lagde vægt på, at den var.

Statsborgerskab - Institut for Menneskerettigheder

Danmark er imidlertid forpligtet af reglerne om rimelig sagsbehandlingstid og forpligtelsen til at meddele en begrundelse. 5.1.2 DANSKE FORHOLD. Som nævnt ...

Ligebehandling - Institut for Menneskerettigheder

drede store grupper polakker, som fik tilnavnet 'roepolakker'.86 Mange flere end de ovennævnte grupper har gennem tiden indvandret til Dan- mark. Således ...

8. stereotyper - Institut for Menneskerettigheder

Europa Kommissionens program for 'Grundlæggende rettigheder og ... På Island får en pige sin fars fornavn ... blevet mødt med sådanne fordomme og stereotype forestillinger, når I er på ferie ... fede hele vejen gennem Nordafrika fra Egypten.

handicap - Institut for Menneskerettigheder

Handicapkonventionen har et stærkt fokus på selvbestemmelsesret og retlig ... Det er desuden Justitsministeriets opfattelse, at grundloven er til hinder for, at.

og ærekrænkelser - Institut for Menneskerettigheder

26. jun 2017 ... anledning til at drøfte straffelovens § 264 d vedrørende krænkelser af privatlivets fred. Instituttet har følgende bemærkninger vedrørende ...

uddannelse - Institut for Menneskerettigheder

21. nov 2014 ... adgangskrav har eleven ret til en gymnasial uddannelse.41. Erhvervsuddannelsesreformen ... Politiskolen, den 29. maj 2013. Institut for ...

Denmark - Institut for Menneskerettigheder

3 Nov 2015 ... 188 Udbudsportalen (Tender Portal), Sociale Klausuler, No date of publication: ... https://medarbejder.kk.dk/artikel/whistleblower-ordningen.

Mangfoldighedshjulet - Institut for Menneskerettigheder

mulighed er at indlede annoncer med en beskrivelse af, hvad mangfoldighed betyder for virksomheden, og hvorfor der satses på mangfoldighed. Budskabet kan ...

Dansk Status 01 jwl - Institut for Menneskerettigheder

siden 1987 er blevet varetaget af Det Danske Center for Menneskerettighe- der. ... pornografisk materiale og anvendelse af børn som pornomodeller. Be-.

Overgreb mod børn - Institut for Menneskerettigheder

overgreb, mens psykiske overgreb og omsorgssvigt var mindre i fokus. Inden for ... de muligheder for at arbejde med en bred definition? Herudfra kan rapporten ...

tolkning i retsvæsenet - Institut for Menneskerettigheder

forklaringer, som han havde fået på engelsk, var blevet tilstrækkeligt ... udbyder linjen i engelsk, mens Business and ... IP1: Jeg havde sådan en meget blufærdig.

Civil ulydighed - Institut for Menneskerettigheder

Kronik: Civil ulydighed i et demokrati, Kai Sørlander i Berlingske Tidende d. 13.10.2009. http://www.berlingske.dk/kronikker/civil-ulydighed-i-et-demokrati.

af grønlændere i danmark - Institut for Menneskerettigheder

Jeg kan lige love for, at jeg fik fortalt, hvor David købte øllet henne; jeg holdt mig ikke tilbage som den grønlænder jeg er. Jeg skrev en klage til ledelsen. Aldrig i mit ...

Hassan Preisler - Institut for Menneskerettigheder

De giver udtryk for en internaliseret racisme, der udvikles som følge af den strukturelle diskrimination, der er i det danske samfundet. Filmen et fantastisk redskab ...

Udfordringer og veje at gå - Institut for Menneskerettigheder

patienter med anden etnisk baggrund end dansk er patienter på lige fod ... for, at alle patienter uanset deres etniske oprindelse får den behandling, der ud fra en ...

børns rettigheder - Institut for Menneskerettigheder

Baggrunden er blandt andet, at FN's børnekomité senest i 2011 har anbefalet, at. Danmark styrker kendskabet til FN's Konvention Barnets Rettigheder. ( ...

hvem får posten? - Institut for Menneskerettigheder

1403 København K. Telefon 3269 8888 ... Overgangen til digital selvbetjening og digital post aktualiserer udfordringerne med lige adgang til ... forhold vedrørende skoleindskrivning, pladsanvisning, tandpleje, afgørelse om økonomisk friplads ...

retten til bolig - Institut for Menneskerettigheder

reglerne om kombineret udlejning, må kommunen som udgangspunkt ikke anvise boliger i området til samme personkreds, som omfattes af reglerne om.

hvad tjener du? - Institut for Menneskerettigheder

ˮ [N]ogle af de unge medarbejdere – og der er jeg ikke ung desværre i den ... Neergaard, Ulla og Ruth Nielsen (2016): EU-ret. København: ... Reinicke, Kenneth, Pia Gelardi, Helle Rauch, Rikke Terkelsen og Peter Winde. Jensen (2003): ...

STATUS 2006 hp.qxd - Institut for Menneskerettigheder

Retten til personlig frihed, herunder tilbageholdte børns vilkår ... tet og professor i retsvidenskab Claus Haagen Jensen, Aalborg Universitet, begge to har udtalt, ... 84) Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om retslister mv.

generelle rettigheder - Institut for Menneskerettigheder

Århus Retshjælp: www.aarhusretshjaelp.dk/. Studenterrådets retshjælp: www.sr.au.dk/web/index.php?option=com_content&task=view&id=432&Itemid=201.

Definition af Demokrati - Institut for Menneskerettigheder

eksempel en ”bedre” styreform end deltagelsesdemokrati? •. Er det mest hensigtsmæssigt (og overhovedet muligt) at lade alle samfundsborgere være med til at ...

Det er bare en del af fodbold - Institut for Menneskerettigheder

Vi vurderer, at vores køn har spillet en rolle, da spillerne flere gange har påpeget, at de taler anderledes med ... Jeg kan godt kalde ham et røvhul, og så når man.

2. film om diskrimination - Institut for Menneskerettigheder

Her kan du finde inspiration med masser af ideer til øvelser ... En ung mand med mange tatoveringer ... du er en handicappet ung mand, der sidder i kørestol. ... (fx datter, kristen, Jehovas Vidne, spejder, dreng, dansk-fransk, kurdisk-dansk osv.) ...

curriculum vitae - Institut for Menneskerettigheder

Christensen og Steffen Ebdrup. 29. Hvem tror på menneskerettighederne? I Menneskerettigheder mellem himmel og jord. Herrens mark – Åndshistoriske vinkler ...

en håndbog til politiet - Institut for Menneskerettigheder

HaDFoRBRyDELSER politi og menneskerettigheder. taKe CaRe out theRe ... af MAnEo, Berlin og de indikatorer, det danske politi bl.a. an- vender.59 kriterierne ...

domstol INDMAD - Institut for Menneskerettigheder

Forældrene havde ikke været gift, og da de gik fra hinanden, blev det Jons mor, ... var voldelig racisme et nyt fænomen i Danmark, og Jens Olaf Jersild mente, at.

diskrimination af forældre - Institut for Menneskerettigheder

1. feb 2016 ... Manglende indkaldelse til lønforhandling under orlov vil ligeledes ... at de to væsentligste argumenter (økonomisk tab og partnerens/ægtefællens ... En HR-medarbejder, som vi talte med, slog fast, at skriftlige politikker og.

Ytringsfrihed og racismeparagraffen - Institut for Menneskerettigheder

77, herunder fx. tavshedspligt, injurier, begrænsninger i ytringsfriheden for ... været rejst på baggrund af Straffelovens § 266 b, men i stedet Straffeloven § 81 stk.

Pas til danske statsborgere m.v. - Institut for Menneskerettigheder

19. dec 2019 ... Folketinget, og som betød, at reglerne om inddragelse af pas eller ... Retsudvalg, REU (Alm. del) bilag 98, 21. november 2019, tilgængelig på:.

statsborger- skab - Institut for Menneskerettigheder

1. apr 2015 ... dansk statsborgerskab (også kaldet indfødsret), se tabel 1.1 om afgørelser om ... sagsbehandlingsregler: krav om rimelig sagsbehandlingstid, ...