L 35 Bilag 1: L 35 - Høringsnotat med kommentarer ... - Folketinget

Borgmestrene i Aabenraa, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og ... nærmeste vagtapotek, og det er især af betydning ved afhentning af ...

L 35 Bilag 1: L 35 - Høringsnotat med kommentarer ... - Folketinget- Relaterede dokumenter

L 35 Bilag 1: L 35 - Høringsnotat med kommentarer ... - Folketinget

Borgmestrene i Aabenraa, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og ... nærmeste vagtapotek, og det er især af betydning ved afhentning af ...

L 57 Bilag 1: Høringsnotat - Folketinget

13. nov 2019 ... Peberholmen at skabe et område for forurenende industri. - En plan for hele projekt Havnetunnel og dens miljøkonsekvenser. Transport- og ...

TRU Alm.del - Bilag 131: Høringsnotat VVM Billund - Folketinget

hurtigbusser, der udbyder deres tjeneste, f.eks. flixbus, sort billet m.v.. Banedanmarks kommentarer: Hvad enten det er DSB, Arriva eller en helt tredje operatør, ...

L 129 Bilag 1: Kommenteret høringsnotat L 129 - Folketinget

18. feb 2020 ... 3F, Advokatrådet, Alzheimerforeningen, Ankestyrelsen, Ansatte Tandlægers Organisation,. Bedre Psykiatri, Danmarks Apotekerforening, ...

L 24 Bilag 1: Høringsnotat L 24 taxilov - Folketinget

kontor eller en busvognmand for at dække passagerernes transportbehov, men kan også vurdere, at bestemte kundegrupper m.v. efterspørger en mere.

L 153 Bilag 1: Høringsnotat - Erstatning for udvikling af ... - Folketinget

Side 2/9 det, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Københavns Mu- ... Bådehavnsgade og syd for Fragtvej som alternativ til Stejlepladsen.

HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til ... - Folketinget

24. mar 2014 ... ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i. 2050, det vil sige et ressourceeffektivt samfund med en ...

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende ... - Folketinget

7. maj 2014 ... Foreningen, Forsikring & Pension, DH, Danske Patienter, DS, Vejen ... Dansk Journalistforbund oplyser, at man gennem de seneste år har rejst ...

Hent Min grundlov - grundloven med kommentarer (pdf) - Folketinget

den 24. februar 2009, hvorefter det skulle sendes til en ... der fandt sted den 7. juni 2009, blev ændringen vedtaget, da ... grundlovsændring. Folketinget vedtog ...

Kommentarer til Sundhedsstyrelsens notat vedrørende ... - Folketinget

22. maj 2013 ... Den fremstår flere steder meget postulerende, bl.a. fordi den ikke gør brug af en kildeliste og fordi den flere steder bruger kilder tendentiøst.

Høringsnotat Lov om trafikselskaber - Folketinget

19. dec 2018 ... hos den danske busvognmand, er dansk eller udenlandsk. Overenskomstkravet i buskørselsloven er knyttet op på de danske myndighe-.

1 Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af ... - Folketinget

KL og DI om internationale klasser eller skoler. • Danmarks Privatskoleforening, Dansk Friskoleforening om ønsker til fremtidige lovændringer på friskoleområdet.

Høringsnotat – ændring af Affaldsbekendtgørelsen (nye ... - Folketinget

18. nov 2011 ... virksomheders adgang til genbrugspladsen, gebyrer, ... Ringkøbing-Skjern Kommune ... 1 – Sikre adgang til genbrugspladsen imod betaling.

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om aktie - Folketinget

19. mar 2009 ... kapitalandele og i denne forbindelse indgår en ejeraftale, ... tronisk skabelon (i bemærkningerne til forslaget benævnt vejledning) til brug for ...

BILAG 5: Kommentarer fra beboere på Hørdumsgade/Piosgade og ...

19. jun 2018 ... det svært for os der bor her, at få vores behov for parkering til at gå op. ... om de få pladser der bliver tilbage... for hvem har førsteret til dem??? ... SVAR: Parkering på offentlig vej er et tilbud, når forholdene på vejen er til det, ...

L 43 Bilag 3: Bilag 1 - Hringssvar af 9. august 2017 p ... - Folketinget

Nord Stream 2på grundlag af gældende lovgivning, herunder reglerne i lov om ... udvide området for anvendelsen af singulær lovgivning i dansk ret. 2.3.

Bilag 5 Samlede høringssvar inkl. forvaltningens kommentarer

4. maj 2019 ... zinkoverflader på tage. • Miljøpunkt Amager pointerer, at prisen for kloakering har betydning for, hvem der har råd til at leje en kolonihave.

L 42 Bilag 1: Høringsnotat

Cyklistforbundet, Danmarks Motor Union, Danmarks Tekniske Universitet – ... og Ulykkesskadede, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, NOAH-Trafik,.

L 61 Bilag 1: Høringsnotat

25. sep 2018 ... kerforening, Danmarks Optikerforening, Dansk Erhverv, Dansk ... ber, Patientforeningen, Patientforeningen Danmark, Patientforeningernes ...

L 46 Bilag 1: Høringsnotat

27. okt 2019 ... Aktionærforeningen ønsker en mere effektiv og smidig tvangsind- løsning af minoritetsaktionærer, som sikrer, at den indløste kapitalejer får.

L 204 Bilag 1: Høringsnotat

13. mar 2019 ... Finans Danmark støtter overordnet lovforslaget, der skal styrke den eksi- sterende ... auktioner over mange genstande, hvorfor det ønskes tydeliggjort om det ... Finanstilsynet vil endvidere overveje ved en kommende revision af Fi- ... mussen Kunstauktioner, Campen Auktioner, DAM online Auktioner, Da-.

L 62 Bilag 1: Høringsnotat

17. sep 2018 ... Speciallæger, Kristelig Lægeforening, Jordemoderforeningen, Landsforeningen af Kliniske. Tandteknikere, Lægeforeningen, Organisationen ...

L 188 Bilag 2: Høringsnotat L 188

27. feb 2019 ... korttidsudlejning til ferieudlejning, som vil få størst effekt i de større by- ... Ishøj Kommune, Jammerbugt Kommune, Kalundborg Kommune,.

L 158 Bilag 1: Høringsnotat

6. feb 2019 ... Tjenestemændenes Låneforening og Låneforeningen af 1883 finder, at disse organisationer bør undtages fra lovens anvendelsesområde. Det.

L 194 Bilag 1: Høringsnotat

29. jan 2019 ... Høreforeningen, Dansk Handicaporganisation, Sundhed Danmark, Institut for menneskerettigheder, Danske Seniorer, Dansk Erhverv og ...

L 116 Bilag 1: Høringsnotat Ferielov

7. dec 2017 ... bejdsgiverforening (KA), Kristelig Fagbevægelse (Krifa), ... rende indfrysningen af feriepenge og det nye samtidighedsprincip kan være kom-.

L 162 Bilag 1: Høringsnotat.docx

18. feb 2015 ... Handicapråd, DSB, Energinet.dk, Frie Jernbaneingenører ApS, ... Der vil være mulighed for at klage over kombiterminalens takster til Jernba- ... dag udmøntet i bekendtgørelse, der fastsætter, at kontrolafgift og ekspediti-.

L 157 Bilag 1: Høringsnotat vedr

4. feb 2019 ... Forsikring & Pension (F&P) og Dansk Metal anfører, at det bør præcise- res i bemærkningerne til § 159, stk. 2, nr. 1, litra a-d, at forsikringsselska ...

L 128 Bilag 1: Høringsnotat.docx

10. feb 2017 ... af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskas- ... Krifa bemærker, at organisationen finder det positivt, at Udbetaling Danmark, ...

L 73 Bilag 1: Høringsnotat - lovforslag til lov om erhvervsfremme

23. okt 2018 ... Kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middel- ... markedets Feriefond, Bornholms Regionskommune, Center for Regional ... Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svend-.

TRU Alm.del Bilag 322: Høringsnotat. Forsøgsordning for speed ...

8. feb 2018 ... Rådet for Sikker Trafik er af den opfattelse, at da speed pedelecs gi- ... falder de ind under L1e B og er pr. definition en ”to-hjulet knallert”.

TRU Alm.del - Bilag 107: Høringsnotat - Små motoriserede - Endeligt

23. nov 2018 ... ser og skinner. Søren Schrøder oplyser, at den ... udstyr som eksempelvis hjelm, albue-, knæ- og håndledsbeskyttere for børn under 15 år.

L 153 Bilag 1: Høringsnotat - Erstatning for udvikling af Ørestad F ...

By & havn I/S (Erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter). Høringsfri- sten udløb den 6. januar 2018. Lovforslaget har endvidere været offentliggjort på ...

BILAG: HØRINGSNOTAT Resumé Administrationens bemærkning ...

fredning på aborre i april, hvor fisken er på gydetræk og nem at ... fredning af Sønderfjord i perioden 1/3 – 15/5. ... sild, makrel og fladfisk. Samtidig er arter som ...

L 96 Bilag 1: Kommenteret høringsnotat - lovforslag om ophævelse ...

20. dec 2019 ... ... Københavns Erhvervsakademi, Rektorkollegiet for de. Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser, Rektorkollegiet for de Maritime Uddannel-.

Bilag 3.3 Tematisk høringsnotat om den offentlige høring om strategien

svar (KKR Nordjylland, Business Region North Denmark og Erhvervshus Nord- jylland), Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Dansk Erhverv, Danske De-.