07974.00 Fredningen vedrører - nmkn.dk

14. okt 2004 ... rende feriehjem og kursuscenter samt Slipshavn med Slipshavn Batteri. Vegetationen ... stendige ved DSB's kursuscenter på Knudshoved.

07974.00 Fredningen vedrører - nmkn.dk- Relaterede dokumenter

07974.00 Fredningen vedrører - nmkn.dk

14. okt 2004 ... rende feriehjem og kursuscenter samt Slipshavn med Slipshavn Batteri. Vegetationen ... stendige ved DSB's kursuscenter på Knudshoved.

05005.00 Fredningen vedrører - nmkn.dk

22. jun 1972 ... en havn ved Hanstholm, opstod der omkring 1937-38 spørgsmål om etablering af en vej ... r:.ir..g:;::1d ga afl:;:',rendc imod en turist- vej igonr.

02599.01 Fredningen vedrører - nmkn.dk

10. jul 2019 ... i Statstidende , Aarhuus Stiftstidende og Jyllands-Posten fOJ:"' ... -Y'3f. ~ r, j9~. ~f. ///00"0. NnturfredningskonsuJcntens kontor. Københ;lVn d.

02599.00 Fredningen vedrører - nmkn.dk

samsø udarbejdet fredningsplan og samtidig rejst fredningssag for en del af det af ... Dyrlæge Axel Folmer Larsen, Tranebjerg, Samsø •.•..... 16.Parcellist ...

Reg. nr.: 02798.02 Fredningen vedrører - nmkn.dk

12. feb 1988 ... Helsinge Kommune. Teknisk Forvaltning. Rådhusvej 3. 3200 Helsinge. Modta,'t f. Skov: ~JI Natur.tyrel,en. 27 DEC. 2006. Kommune. Deres j.nr.

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører - nmkn.dk

5. mar 2015 ... Århus Kommune,. Magistratens 2. afdeling. Bygningsinspektoratet SYD. Bygholm Alle 2. 8260 Viby J. Vedr. jnr. 46/95 - matr.nr. 52 a Holme by, ...

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører: 00269.00 - nmkn.dk

Arealet, der i Hovedsagen er en lyngklædt Flade, skal bevares ... Henriksen, Liseleje, har klaget over forsvarets benyttelse af Melby skydeterræn. I klagen er anført, at den ... Deklarationen indeholder ingen beskrivelse af, hvad der ... Nævnet forventer - uanset at det ikke er en direkte følge af fredningen - at der ikke sker ind-.

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører: 8103.00 - nmkn.dk

13. okt 2019 ... Torben Lothar Andersen. 3. 1fs, 1g, 1gn. 1,363 5.900. Fritz Sø. Den samlede erstatning til 46 lodsejere bliver således 200.300 kr. Omkostninger.

Afgørelser - Reg. nr.: 08047.00 Fredningen vedrører ... - nmkn.dk

17. jan 2008 ... 2, Isterød Efter- og Højskole, og lb. nr. ... Isterød By, Birkerød, men alene gives mulighed for med ... efterskole i de eksisterende bygninger.

00840.00 Fredningen vedrører: Næsbyhovedskoven - nmkn.dk

Bevaring af Næsbyhovedskoven. I ! . " 50. Indhold : Skoven skal bevares i dens nuværende tilstand. BØgetræer og ege- træer, hvis omkreds i li m's højde ...

Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører ... - nmkn.dk

19. jun 2007 ... Stednavne som Bellinge, Åsum, Davinde, Stenløse tyder ligeledes på tidlig be- byggelse. ... Dalumgård med idrætsanlæg og rideskole, ...

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører: 07922.00 - nmkn.dk

25. okt 2001 ... Hjortekær Rytterklub. Kurt Nybroe-Nielsen ... er forholdsvis beskeden set i lyset af fredningens omfang, idet der ved etableringen af tennis-.

Afgørelser - Reg. nr.: 07916.00 Fredningen vedrører ... - nmkn.dk

22. dec 1997 ... ven i Solrød Kommune, Roskilde Amt, som det fremgår af ... del af Solrød kommune ud mod Kø- ge. Bugt, ... først optaget i Dagbladet for den.

Afgørelser – Reg. nr.: 08095.00 Fredningen vedrører ... - nmkn.dk

4. dec 2015 ... Kuratorerne i Ruderdal A/S under konkurs og kurator i Ege ... 18 – Niels-Jørgen Rafn (7f og 7h Stavnsholt By, Farum). Areal i alt ... Furesø Kommune har forelagt fredningsnævnet en ansøgning fra Torben Frentz, der som pen-.

Afgørelser - Reg. nr.: 04692.00 Fredningen vedrører ... - nmkn.dk

23. feb 1976 ... Den af fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds den 26. februar 1912 ... diges et ordensreglement ... møde på»Xl/d.JOJC.WW!

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører: 01004.00 - nmkn.dk

4) at der forbeholdes Ret til at udlægge Areal til Kirke- gaard samt Ret ... Farum kommune, og at,vejen agtes optaget af Lynge-Uggeløse sogneråd som offentlig ...

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører: 08032.00 - nmkn.dk

25. jan 2013 ... relse af en garage/udhusbygning. • Matr.nr. 23 Bjergene: 19. januar 1998, landzonetilladelse til genop- førelse af Vævergården efter brand .

Afgørelser - Reg. nr.: 02342.04 Fredningen vedrører ... - nmkn.dk

l)eska;r~s ved fI'ednincsmyndit~hedernes ... nfst, ..nci af 10 IH fI'{( ... at bruge arealerne Bom hi~til, og dR arealerne - hovedsagelig ... Da klubben stadig arbejder på en permanent løsning for opbevaring af materiel, og da ... Europaplads 2, 11.

Afgørelser - Reg. nr.: 07948.00 Fredningen vedrører ... - nmkn.dk

Astrup Gods finder det helle~ ikke rimeligt, hvis offentligheden til- lige får adgang til bakkekammen, idet den bedste udsigt sikres med ad- gangen til "Weinreich høj ...

07829.00 Fredningen vedrører: Pandehave A - nmkn.dk

28. okt 1992 ... under taksationen var bistået af Nordsjællands Landbo- forening ved ... for store og står så tæt, at de ikke har den for juletræ- er ønskede ... fælde, hvor der ønskes holdt får på arealerne. 7. Der må ... at der blev rejst fredningssag, hvorfor disse bygninger ikke i sig selv kræver tilladelse fra frednings- nævnet ...

Afgørelser - Reg. nr.: 00400.00 Fredningen vedrører ... - nmkn.dk

29. okt 1975 ... som kan ændre areal, form eller tilsta~d af Sminge so, Gudenå~n; ... til opbevaring af maskiner andet end en traktor og en plæneklipper.

Afgørelser - Reg. nr.: 05132.00 Fredningen vedrører ... - nmkn.dk

1. nov 1972 ... vedrører, idet de ønsker at opføre on mindr0 bolig for sig selv på dotte sted. forts .• ... sket ret til at opføre indtil 2 gæstehytter på ikke over 30 m2 ttsamt ret til at ... kræves nedrevet, og at der under forbehold af sædvanlig byg-.

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører: 08005.00 - nmkn.dk

og Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune tilsammen 25 % - fordelt med halvdelen til hver kommune. ... 1 ck, del af. Ejernavn ... til området vil være uændret, idet parkeringspladsen fortsat kan anvendes af sydfra kommende biler.

Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00 Fredningen vedrører ... - nmkn.dk

22. mar 1976 ... Beskrivelse: Havedam, der uden tvivl i sin tid ... vidt muligt vil oprensningerne blive gennemført ved brug af slamsuger eller lignende snarere en.

Afgørelser - Reg. nr.: 00222.00 Fredningen vedrører ... - nmkn.dk

12. okt 1988 ... Sejlads over Gabet til Romsøbåden, kreaturbåd ogDiving 2000 eller tilsvarende både. Ved Martinegården (er reserveret). 6. Opstilling aftelte ...

07998.00 Fredningen vedrører: Houget og Gisseløre - nmkn.dk

11. dec 2003 ... matr.nr. 1 [u, 1 ad og 1 aæ Ladegården, Kalundborg Jorder tilhørende Ka- ... på O. Farveangivelsen er foretaget i henhold til Flugger Farver, ...

Afgørelser - Reg. nr.: 07782.00 Fredningen vedrører: Mols ... - nmkn.dk

Overnatningen skal foregå i henholdsvis en fælles telttipi, familietelte og syv gør det selv bivuaker lavet af rafter og presenninger. Der anvendes ikke materialer ...

07993.00 Fredningen vedrører: Lynæs, Skuldeklint - nmkn.dk

23. jan 2004 ... Kulhusfærgen Aps-. UDGAET. vI Jan og -Erik Kjeldsen. Hyacintvej 5. 3390 Hundested ..-. 50. Tilgrænsende lavvandet del TrafikmJnisteriet.

08014.00 Fredningen vedrører: Kappelhøj-kilen - nmkn.dk

19. jul 2006 ... afgørelse om fredning "Kappelhøj Kilen" i Frederiksværk ... offentliggjort i Statstidende, Frederiksborg Amts Avis og Frederiksværk. Ugeblad.

00364.00 Fredningen vedrører: Dageløkke Udsigt - nmkn.dk

52 a Dageløkke by, Humlebæk, et areal på ialt ... Fredensborg-Humlebæk kommune har udtalt, at der i kommunen ... llr,lls,llm Tandlæge Kjærsgaard, llu,11g. nI.

Afgørelser - Reg. nr.: 05729.00 Fredningen vedrører: Livø ... - nmkn.dk

27. sep 1977 ... Forbindelsen mellem øen og Rønbjerg havn opretholdes i øjeblikket af en almindelig stor ... af hytter til overnatning kan ikke udelukkes. 40.

05379.00 Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam - nmkn.dk

i Lunderskov samt en del af mosen mellem Dollerup og Lunderskov. I begæringen ... Kendelsen kan indankes for Overfredningsnævnet, adresse. Nyropsgade ...

05809.00 Fredningen vedrører: Gudenåens Kilder - nmkn.dk

'J.S/,p -gS. 'PjJ. Ang.overfredningsnævnets kendelse af 28/10 1980 om fredning af Gudenåens kilder • ... og Erik Madsen, A/S Autogården, Egholmsvej 8,.

07925.00 Fredningen vedrører: Rørtang, Kystkilen - nmkn.dk

For de enkelte ejendomme er der rejst klager og nedlagt påstande som følger: Matr. nr. 9 b og 10fq, ... /(4,·?fI4V7. / ./(/f-t-v4tl. Rasmus Thougaard Svendsen.

05202.00 Fredningen vedrører: Sønderup Adal Sydøst - nmkn.dk

25. maj 1972 ... 2045/69 om fredning af arealer i Sønderup Ådal. Den af fredningsnævnet for ... Mogens Fabricius Tan~e, skøde lyst i 1960. Under sGgens ...

07954.01 Fredningen vedrører: Odense Adal etape I - nmkn.dk

19. jun 2007 ... Fredning af Odense Ådal fra Borreby til den Fynske Landsby. Kendelse ... indtægt ved salg afjuletræer fra ejendommen til private kunder. ... Lettebæk Huse, Bellinge har kommunen frafaldet under sagen. ... Langs Langelinie i Odense by findes flere patricierhaveanlæg og lysthus e fra århundredskif-.