Lokalplan 302 - Ringkøbing-Skjern Kommune

18. jan 2011 ... Erhvervsformål ved Hvide Sande Havn, Nord ... ning af den del af sydstranden, der ligger inden for molen, hvis vejr- og strømnings- forholdene ...

Lokalplan 302 - Ringkøbing-Skjern Kommune- Relaterede dokumenter

Ringkøbing Kommune Lokalplan 01.116 - Ringkøbing-Skjern ...

markante kik fra Ndr. Ringvej til Rindum Kirke søges således friholdt for bebyggelse og beplant- ning. Det tidligere jernbaneterræn må ikke fjernes, og den ...

Lokalplan 438 - Ringkøbing-Skjern Kommune

18. jun 2018 ... sualiseret på samme baggrundsbilleder som der er brugt i bilag 1 og 2 på side 11 ... dødsårsager for fugle, direkte eller indirekte forår- saget af ...

Lokalplan 114 - Ringkøbing-Skjern Kommune

12. apr 2006 ... I højre spalte - med kursiv - er der korte supplerende ... stue mod sydvest erstattes af en ny 2 etagers bygning vinkelret på Strandvejen (med ...

Lokalplan nr. 101 - Ringkøbing-Skjern Kommune

for Tarm Midtby som erstatning for 2 lokalplaner og som delvis erstatning for 2 ... Nye bebyggelser inden for lokalplanområdet tilsluttes Tarm antenneforening.

Lokalplan nr. 096 - Ringkøbing-Skjern Kommune

fra Tarm Varmeværk. Antenne. Bebyggelser inden for området tilsluttes Tarm antenneforening. Åbeskyttelseslinie. Lokalplanområdet er omfattet af den 150 ...

Lokalplan 351 - Ringkøbing-Skjern Kommune

2. dec 2013 ... Område til boliger, erhverv og offentligt formål, Holstebrovej, Ringkøbing. 3. Vejledning ... kan igangsættes planlægning for et lokalcenter hen- over Holstebrovej. ... Restaurant, cafeteria, burger bar m.v.. - Administration i ...

Lokalplan nr. 448 - Ringkøbing-Skjern Kommune

10. sep 2019 ... ejeren af Maskinfabrikken JST A/S som gerne vil fremtidssikre sin virksomhed ved at der bliver planlagt for området. I løbet af en kort årrække er ...

Lokalplan 398 - Ringkøbing-Skjern Kommune

23. feb 2018 ... Centerformål, Langsand, Hvide Sande ... stort havneområde ved Langsand i Hvide Sande til ... Lejekontrakt med Hvide Sande Fiskeauktion.

Lokalplan nr. 437 - Ringkøbing-Skjern Kommune

19. mar 2019 ... Vium er i vækst. Danmark Protein har sammen med ”Arla Foods Nr. Vium Mejeri” behov for at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder syd for de.

Lokalplan nr. 108 - Ringkøbing-Skjern Kommune

Egvad kommune - er der fastsat rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner. ... Radio- og fjernsynsantenner – herunder paraboler – skal anbringes.

Lokalplan nr. 078 - Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplanen er udarbejdet for Egvad kommune af Landinspektørgården i Varde, ... Radio- og fjernsynsantenner må højst anbringes 5 m fra husene og må ikke.

lokalplan nr. 74 - Ringkøbing-Skjern Kommune

udstykningsplan, som vist på kortbilag 2, kan Kommunalbestyrelsen godkende en anden bygningsplacering. Et vilkår herfor kan være, at storparcellen ikke.

Lokalplan nr. 004 - Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 004. Blomsterkvarteret, Tarm by ... syd for Tarm til også at omfatte et areal syd for Blom- sterkvarteret. ... Io6bæ. Io6cø, Io6da, Tarm by, Egvad sogn.

Lokalplan nr. 435 - Ringkøbing-Skjern Kommune

4. mar 2019 ... tagfladerne, skal placeres bag brøstning, såle- des at de ikke er synlige fra veje, stier og fæl- lesarealer. Da alt regnvand fra tage ledes til lokal ...

Lokalplan 381 - Ringkøbing-Skjern Kommune

21. apr 2015 ... viteter med udendørsfaciliteter f.eks. crossfit. En ændret anvendelse og en ... struktur i form af jernbane mod Holstebro og ind- faldsvejen fra ...

Lokalplan nr - Ringkøbing-Skjern Kommune

Området elforsynes fra Ringkøbing Amt Højspænding (RAH). Området vandforsynes fra Holmsland Kommunale Vandforsy- ning. Afledning af spildevand skal ...

Lokalplan nr. 99 - Ringkøbing-Skjern Kommune

13. jan 2004 ... Fritstående skilte kan være plæneskilte, galgeskilte, pylo- ner, bomærker, skulpturer m.v. De senere år er det blevet meget almindeligt at ...

Lokalplan 45B - Ringkøbing-Skjern Kommune

45 B for udvidelse af golf- bane ved Søndervig. LOKALPLANENS REDEGØRELSE. Indledning. Holmsland Kommune fremlægger hermed en lokalplan med bag ...

Lokalplan 392 - Ringkøbing-Skjern Kommune

23. apr 2018 ... har et let indhold af kornskaller. 60% kommer fra rengøring af produktionsudstyr. 30 % kommer fra rengøring, bad, toilet mv. med svagt indhold ...

lokalplan nr. 68 - Ringkøbing-Skjern Kommune

LOKALPLAN NR. 68. FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE l HOUVIG ... at 3/4 af de større bunkers med tilhørende anlæg er beliggende uden for lokalplanområdet.

Lokalplan 318 - Ringkøbing-Skjern Kommune

19. jun 2012 ... Fest- og markedsplads ved Kirkehøjvej og Enggårdsvej, Bork Havn. Ringkøbing-Skjern ... kræmmermarked og lignende. Delområde III ...

Lokalplan 302 - Ringkøbing-Skjern Kommune

18. jan 2011 ... Erhvervsformål ved Hvide Sande Havn, Nord ... ning af den del af sydstranden, der ligger inden for molen, hvis vejr- og strømnings- forholdene ...

lokalplan nr. 44 b - Ringkøbing-Skjern Kommune

LOKALPLAN NR. 44 B. FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD i henhold til lov ... En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med ...

Lokalplan 378 - Ringkøbing-Skjern Kommune

12. maj 2015 ... byggelse som bjælkehuse. ... Når der opføres mere end ét en-familieshus til helårs- beboelse ... Bebyggelse må ikke opføres som bjælkehuse.

Lokalplan nr. 432 - Ringkøbing-Skjern Kommune

15. jan 2019 ... god adgang til skole, bibliotek, butik- og service- funktioner og offentlig ... Se http://www.rksk.dk/erhverv/selvbetjening- erhverv. Hvis bygherre i ...

FORSLAG LOKALPLAN xx-xxx - Ringkøbing-Skjern Kommune

19. feb 2019 ... Lokalplanen er udarbejdet af Årstiderne Arkitekter, Part of Sweco i samarbejde med ... at der kan etableres erhverv, dagligvarebutik, ud-.

Lokalplan nr. 388 for et område til ... - Ringkøbing-Skjern Kommune

6. jan 2015 ... Erhvervsområde, Brogårdsvej 22, Videbæk. Ringkøbing-Skjern ... virksomheder, såsom Vestas, en tømmerhandel mv. Sydøst for området, bag ...

Lokalplan nr. 309 for et område til ... - Ringkøbing-Skjern Kommune

15. nov 2011 ... 5. Konklusione n af projektforslaget er, at der er samfundsøkonomisk ford el for naturgasforsy- n in g med tilslu tn in gspligt. Ny beb y gge.

Miljøvurdering af lokalplan nr. 383 - Ringkøbing-Skjern Kommune

10. okt 2014 ... nervej 19, nabobolig 12, Holmager 3, nabobolig 22, Vennervej 18, nabobolig ... på udpegningsgrundlaget eller i forhold til områdets økologi-.

skjern kommune lokalplan nr. 76 - Ringkøbing-Skjern Kommune

33 Dejbjerglund. Hovedgård, del ... 29 Halby, 2a Dejbjerg Præstegaard, 33 Dejbjerglund Hovedgård,. 14, 3h, 35, 2a, ... Viggo N~~en, borgmester. Lokalpian nr.

skjern kommune lokalplan nr. 75 - Ringkøbing-Skjern Kommune

gade til Nørregade. — at skabe et attraktivt torvemiljø foran stationsbygningen og pakhuset. — at skabe et “byens hovedtorv” og opholds— og aktivitets— torve.

Lokalplan for feriecenter på Lønborggård - Ringkøbing-Skjern ...

11. okt 2005 ... var gården under besiddelse af bispen i Ribe og blev således kaldt Lønborg. Bispegård. Efter reformationen blev gården i lighed med landets ...

Lokalplan 272 - Motocrossbane ved Gestenge - Ringkøbing-Skjern ...

14. dec 2010 ... Området må kun anvendelse til motocross- bane ... klub fortsat skulle køre til banerne i Holstebro, Karup, Brande, Korskro eller lignende steder.

Lokalplan nr. 104 for landsbyen Egeris. - Ringkøbing-Skjern ...

Side. Tillæg nr. 23 til Videbæk Kommuneplan 1997 med kortbilag nr. 1 3 ... tingstokke placeret et centralt sted i byen, og om vinteren og i dårligt vejr afholdes ...

Café Værestedet Montana i Skjern og Ringkøbing-Skjern Kommune

At tilbyde et fristed - baseret på frivilligt engagement og arbejdskraft - som er alkoholfrit, med faste åbningstider i ugens hverdage, hvor ensomme og udsatte ...

2. Ved Fjorden 3, 6950 Ringkøbing - Ringkøbing-Skjern Kommune

22. jan 2019 ... Ejeren af ejendommen Ved Fjorden 3, 6950 Ringkøbing ansøger om nedrivning af sin bolig. Boligen er opført 1850, senest ombygget i 1992, og ...