Bilag C Klassificering af badevandsstationer efter ... - Naturstyrelsen

1. 4. 776. Vrinners Strand. -. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 4. 934. 100 m. N. for Gl. Løgten Strandkro ... 763. Gammelmark Camping øst. -. 2. 4. 3. 4. 1. 1. 1. 764. Vemmingbund.

Bilag C Klassificering af badevandsstationer efter ... - Naturstyrelsen- Relaterede dokumenter

Bilag C Klassificering af badevandsstationer efter ... - Naturstyrelsen

1. 4. 776. Vrinners Strand. -. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 4. 934. 100 m. N. for Gl. Løgten Strandkro ... 763. Gammelmark Camping øst. -. 2. 4. 3. 4. 1. 1. 1. 764. Vemmingbund.

Bilag B Oversigt over klassificering af ... - Naturstyrelsen

100 m. N. for Gl. Løgten Strandkro. / /. / / / / - / . 964. Ugelbølle Strand ... 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005. 764. Vemmingbund. / / -.

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

sproglige” – vælge mindst ét af fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi på mindst B-niveau. I det hidtidige gymnasium har der på sproglig linje ikke været ...

Bilag - Naturstyrelsen

med tilskud fredskovspligt, hvilket vil sige at privat skovrejsning med rejst med tilskud er fredskov. Definitionen på skov er ifølge vejledning om skovlovens § 3 ...

Bilag 1-4 - Naturstyrelsen

således at den typiske bruger kan opretholde sin kolonihave og der sikres en varig ... Esbjerg, Varde, Frederikssund, Hillerød, Mariagerfjord, Vesthimmerland,.

Klimademonstrationer Bilag D4.pdf - Naturstyrelsen

centrale af disse øer er tiltænkt et vandrerhjem, en naturskole og feriekolonier. De to andre øer vil rumme nye feriehusbebyggelser med bæredygtige feriehuse.

Bilag IV arter - Naturstyrelsen

disse, 'put and take' fiskeri, en tæt bestand af ænder eller fisk, som er en trussel ... Det ene sted er Buderupholm. Skov i Himmerland, hvor planterne er hegnet ...

Bilag 11 Lokalplan 377.pdf - Naturstyrelsen

Kalvebod Fælled er et fredet naturområde centralt i København. I fredningen ... Royal Copenhagen Golf Center har indgået lejeaftale med staten ved Skov- og ...

bilag (all annexes) - Naturstyrelsen

4. jun 2014 ... Græsning medfører en udvikling hen mod overdrev i stedet for hede, noget af ... »Fuglene letter mod vinden«, indsunget af gruppen Tørfisk,.

Bilag IIB-tjenesteydelser, CPV-koder Ydelse Status efter ...

Udlejning af værelser med morgenmad ... Udlejning af skibe til sejlads på indre vandveje — med besætning ... Tjenester i forbindelse med in vitro-befrugtning.

BILAG 1 Søgestrategi og søgestreng Der er foretaget søgning efter ...

BILAG 1. Søgestrategi og søgestreng. Der er foretaget søgning efter internationale guidelines i følgende informationskilder: National Guideline Clearingshouse ...

Bilag 7.1 Skabelon-Driftsdokumentation - Naturstyrelsen

16. jan 2014 ... Job Flow Chart. 21. 5.2.6 ... Skabelon til Driftsdokumentation version 1.2. Side 4 af ... Derudover er der en ekstra skabelon til udarbejdelse og.

Sammenfattende redegørelse med bilag - Naturstyrelsen

12. sep 2012 ... Der må kun nyttiggøres microfiller af typerne HMF og BMF fra pro- duktionen på Aalborg Portland A/S. ... 9400 Nørresundby. Oversigtskort.

Bilag til Miljøvurdering indeholdende VVM - Naturstyrelsen

Solnedgangs- og solopgangstider (officielle tal for København):. 25-26/7: 21.28-05.05. 26-27/7: 21.26-05.07. Tabel 2. Resultater fra autobokse. Box1, 2 og 3 er ...

Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM ... - Naturstyrelsen

I klart vejr man vindmøllerne ved Hvide Sande Nord- havn ses. De eksisterende vindmøller er tegnet op med mørk grå. Foto:PlanEnergi. 3. Vindmøller i Hvide ...

Bilag 8 - Beskyttede fugle - Naturstyrelsen

Fredet. Karakterart for. Gribskov3. Yngler i gamle løvtræer, evt også i nåletræer. Søger primært føde i det åbne land. Altædende. Livsvarig mage, veksler mellem ...

registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og ... - Naturstyrelsen

Tornfrøet Hornblad, Frøbid og Gifttyde er de botanisk nævneværdige arter i eller langs vandhullerne. Engarealerne. De besigtigede engarealer har lav botanisk ...

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag ... - Naturstyrelsen

DKC. noterer: DANEFÆ - Seks solidi fundet 1889 og indsendt uden angivelse af fundsted. Fundsted oplyst ... Græs- og blåbær. I gammel egeskov. Flot plejet.

Bilag med plejeplan for fortidsminder på alle ... - Naturstyrelsen

(Nyt navn pr. 1.01.08). Odsherred berejst 1994. Kataloget ... registreres med skovens hjælp – og fredes ! 3.04.05 – Højby sogn og 3.04.08 – Nr. Asmindrup sogn.

Bilag med oversigt over jagtpraksis på alle ... - Naturstyrelsen

Jagt. 4. 201 Grønnehave Skov. 49,0. 49,0 Naturstyrelsen forestå jagten. 4 ... 411 Overby Lyng ... arealanvendelser hvor jagt ikke er tilladt eller formålstjeneligt.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag - Naturstyrelsen

En del af kantstenene ses. Græsklædt med enkelte træer, men vanskelig at erkende. Bør evt. graven frem, så den tydeligere kan ses. 1.04.11 – Karlebo sogn.

Bilag 4 Tabel med lokalplaner inden for ... - Naturstyrelsen

for Køge by, efter at den nuværende ... Strandgården, bliver nedrevet i forbindelse med S-banens indføring til. Køge. Området ... springcenteret i forbindelse med.

bilag 3 jagtlejekontrakt Lild vest - Naturstyrelsen

21. mar 2018 ... (særligt begrænset område til sneppejagt kan aftales med enheden.) Enkeltmandsjagt må udøves af jagtlejer/medinteressenter og eventuelle ...

Bilag V2 Referat seminar 2015 - Naturstyrelsen

28. sep 2019 ... Lise Kjær Poulsen from the municipality of Herning explained about the coopera- tion with the ... Kaffe/the med kage og tak for denne gang.

Bilag 4 Baggrundsinformation inklusive prognose ... - Naturstyrelsen

30. jan 2017 ... Naturstyrelsen Vendsyssel, Dansk Ornitologisk Forening, Turisthus Nord og Frederikshavn. Kommune har i fællesskab over flere år arbejdet ...

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes ... - Naturstyrelsen

Miljømålsloven § 8a4, og kan findes som GIS tema i Miljøportalen: ... Efter miljømålslovens § 8 a udpeges OSD for konkret at beskytte nuværende og fremtidige.

Bilag A Skema til brug for screening (VVM.pligt ... - Naturstyrelsen

29. sep 2010 ... Udbygning af Panum.komplekset. VVM.screening side 4 af 22. 17.12.2010. Forholdet til VVM reglerne. Ja. Nej. Er anlegget opfort pá bilag 1 til ...

Bilag A Kort og visualiseringer Regionplan 2001 - Naturstyrelsen

Et egentligt havneområde med kraner og containeropbevaring er nu etableret og ses til højre i billedet. Dette anlæg tilfører landskabsbilledet en yderligere.

Bilag 5 Effekten på fuglelivet ved Velling Mærsk og ... - Naturstyrelsen

betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væ- sentlige for at ... 133 dræbte gåsegribbe og i Tyskland bl.a. over 13 havørne og ...

Bilag 5.6: Systematisk liste over listede fuglearter ... - Naturstyrelsen

Skovspurv. Forekomst: Som Gråspurv. Forbedringsforslag: Som Gråspurv. Tornirisk. Forekomst: Yngler almindeligt i ådalen. Store rasteforekomster (op til 100 ...

Opmåling og klassificering

Definitionen på 1 rm flis er følgende: Den mængde, der kan rummes i en kasse med et indvendigt rummål på nøjagtig 1 m3. Udtryk som løskubikmeter eller blot ...

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering - bfa-i

GHS består af såkaldte byggeblokke, hvor hver byggeblok fx kan bestå af en bestemt ... EU´s implementering af GHS hedder CLP (Classification, Labelling and ... en række data om de kemiske stoffer, som kan bruges til at vurdere, hvordan.

Klassificering af grønlistet affald under ... - Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen (tidligere Miljøcenter Århus), Ulla Seerup,. • Rigspolitiet, Freddy Agerskov,. • Miljøstyrelsen, Dorte S. Jacobsen,. • Miljøstyrelsen, Maria Lauesen,.

Faktablad om klassificering och märkning enligt CLP

Ämne B. 500 ml. Kemi AB. Kemivägen 32. 142 11 Stockholm. 08-123456. Exempel på en etikett med märkning. ... https://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/cl-.

10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød

... om fødevarehygiejne"31 skal slagtekroppens kernetemperatur holdes på højst. 7oC efter ... Det gælder eksempelvis de fleste specialproducerede grise.

Del 2 Klassificering - Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

SPRÆNGSTOF, TYPE B: UN-numrene: 0082; 0331. Stoffer ... SPRÆNGSTOF, TYPE C: UN-nummer: 0083 ... (kulbrinte) C4 andrager mindst 5 volumen-%, samt.