Arkæologiske udgravninger i Danmark

... af vådområder undersøgtes en meget ødelagt megalitgrav i en rundhøj med ... mere eller mindre itupløjede, eller opgravede af apoteker Mikkelsen i 1934.

Arkæologiske udgravninger i Danmark- Relaterede dokumenter

Arkæologiske udgravninger i Danmark

... af vådområder undersøgtes en meget ødelagt megalitgrav i en rundhøj med ... mere eller mindre itupløjede, eller opgravede af apoteker Mikkelsen i 1934.

2001 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

Græsted Præstegårdsmark. Boplads. Middelalder. Andet anlægsarbejde. GIM 3481. 01.01.05 Græsted. Bebyggelse - Middelalder ... Karlsminde. Agre/rener.

1994 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

ligget indgravet i en skrænt mod nord, men har ikke ligget aksefast med Frederiksborg Slot, som tidligere antaget. Undersøgelsen viste, at Slotssøen tidligere har ...

2000 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

10. jan 2016 ... Samsø Farmen. Boplads. Neolitikum ... Susanne Klitgaard sb. 146. Ved prøvegravning fandtes få ... Ebeltoft Camping. Vrag. Nyere tid. Diverse.

1996 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

I Ribers Have, umiddelbart S for voldgraven, hvor der foretoges arkæologiske undersøgelser i 1974, og tæt på det nu ... Lennart S. Madsen sb. 7. I et forsøg på at ...

1992 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

12 Aug 2006 ... John Brinch Bertelsen sb. 157. Prøvegravning på et 5 ... 14.01.07 Glesborg. Kulturlag - Stenalder ... Lene B. Frandsen sb. 92. Undersøgelse af ...

1991 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

blev fundet et par grubehuse, det ene med en del keramik i det ældste, ... Bakkely. Boplads/jernudvinding. Germansk jernalder. Andet anlægsarbejde.

2005 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

13. jan 2016 ... y. r.ja./g. ja. Andet anlægsarbejde. NÆM 2005:104. 05.07.04 Glumsø. Bebyggelse - Yngre ... 08.03.06 Otterup. Bebyggelse - Yngre ... Her fandtes bl.a. et stort, ornamenteret lerkar fnedsat med bunden i vejret fra førromersk ...

1989 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

Vasegården, Tebstrup. Grube. Middelalder. Dyrkning ... Middelalder. Knud J. Krogh. Ringkøbing Amt ... 18.04.10 Ringkøbing. Andre anlæg/diverse - Nyere tid.

1990 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

13. jan 2016 ... Vasegården. Grube. Midd./nyere tid. Naturgas ... Mogens Schou Jørgensen. Ringkøbing Amt ... 18.04.10 Ringkøbing. Kulturlag - Middelalder.

1993 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

Kirkegård. Middelalder. Andet anlægsarbejde. NM II 1015/93. 02.02.07 Høje Tåstrup. Kirke/Kirkegård - ... Ved opførelse af en kombineret kapel- og toiletbygning umiddelbart vest for kirkegården blev det gamle ... 10.06.11 Sankt Hans(Hjørring).

1998 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

velbevaret knoglemateriale, 33 kg, fra hund, hest, ko, svin, får/ged, rådyr og fisk. Desuden fandtes et stort keramisk ... Tingskoven. Boplads/gravplads. Br./germ.

2002 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

Torben Nilsson. Thisted Amt sb. 48. ... blomster, halm og mostørv. I nogle brønde anes ... som kan høre til vikingetidspladsen øst for torvet (AUD 1992, 302). 457.

1995 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

1. mar 2000 ... Raklev ny sognegård ... Få hundrede meter Ø for klosterruinen i Tvis blev der foretaget en mindre prøvegravning i en formodet teglovn.

1984 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

10. jan 2016 ... Husene var øst-vest orienteret og 22 m. lange og det ene 7,2 m bred. ... Foranlediget af et indleveret fund er der i 1983 og 1984 foretaget ... metaldetektor fundet en lang række metalgenstande, som dækker hele ... Centralgraven blev fundet, men var delvis forstyrret af en løbegrav fra 2. verdenskrig og.

1987 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

Kloster. Middelalder. NÆM 87:400. 05.07.07 Næstved. Kloster - Middelalder ... der i 1367 giver landsbyen til Gråbrødre Kloster i Randers. ... 16.05.02 Hansted.

1988 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

Der er fundet rester af hus i form af syld, gulve og ildsteder daterende sig tilbage til ... I forbindelse med nedlægning af fjernvarmeledninger i Stubbekøbing by, blev der mulighed for at ... provinsialromersk kande fra 3.-4. årh. ... lille rødbrændt ske/kop af dårligt gods og ukarakteristisk form lå mellem stenene over kisten. 220.

2004 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

ud i en ligeledes muret, lille cirkulær støbegrube, samt bygningsrester, som fejlagtigt blev tolket som en salpeterjordshytte fra 1760erne (se efterfølgende ...

2003 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

fyldskifte på 3,5 m i diameter, muligvis et kildevæld eller en brønd. Ved fyldskiftet var der 10 ... Hornsyld og Nebsager ejerlav. Der fremkom ingen fund, som med ...

1986 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

10. jan 2016 ... I samarbejde med Gilleleje Museum og bekostet af Frederiksborg ... brændt lerklining i kulturlag med fragmenter af glaseret kande og gråbrændt kuglepotte ... Årup. Høj/grave. Udateret/førrom. Årsag ikke oplyst. VSM 533E ... i fodenden mod øst fandtes et stort lerkar samt to hele fodbægre og en mindre kop.

1999 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

Gravplads/grav - Romersk jernalder ... undersøgtes en gård i tre faser, i alt seks huse, fra yngre romersk og ... Skibsdelene blev lagt i vandkar og er siden.

1985 Arkæologiske Udgravninger i Danmark

Hedehusene skydebane. Gruber. Udateret ... registrere oplysninger om fund, der blev gjort ved samme lokalitet ved anlæggelse af Hørve/Værslev banen (åbnet ...

Nye arkæologiske udgravninger og nye spændende fund i Egebjerg

er endnu ikke blevet artsbestemte, men de indeholder bl.a. nogle hestetænder, og af andre husdyr vil der bl.a. kunne findes får, ged og svin. Der blev ellers kun ...

Bialg 1Budget for de arkæologiske udgravninger - Holbæk Kommune

fra ældre og yngre jernalder beliggende syd for Ladegårdsalleen i Holbæk. ... Niels Wickmanx:museumssagermhomho1195-holbæk ... Middelalder. Nyere tid.

Udgravninger ved Nonbo

10. apr 2008 ... Dollerup, Lysgård, Grundvad, Almind,. Birgittelyst og Hald Ege, men der kommer også mange elever med bopæl uden for sko- ledistriktet.

Arkæologiske fund

Dette er et katalog over i hovedsagen private fund (mest fra yngre stenalder) ordnet ... På figur 1 (s.28) er vist et kort over Agersø med alle omtalte fundsteder ...

Arkæologiske Undersøgelser - Tidsskrift.dk

Kirke. Kommer man fra Varde gennem Hyllerslev og Janderup paa Vej til »Eventyrets ... af Billum Kirke, som hører til den Type af Kirker, ... Sogn, Ulfborg Herred.

Vikingetid og middelalder i Algade 9 – den arkæologiske ...

udgravningens ældste del, fra 800-900-tallet i vikingetiden til op i. 1300-tallet i ... om den sidste del af selve runealfabetet, futharken, hvorfor der må- ske har ...

arkæOlOgiSke fOrunderSøgelSer Ved StOre anlægSarBejder ...

Svendborg og Omegns Museums ansvarsområder er i den ... Prøvegravningerne har varieret i pris fra 0,91 til ... Moesgård Museum har siden 1997 været stærkt.

THY5096 Arkæologiske undersøgelser af ... - Museum Thy

Tegning fra arkitektfirmaet Jørgen Raabys Tegnestue I/S. Bebyggelsen i Sjørring landsby ligger nu tæt vest, nord og øst om kirken, mens der er ubebygget i.

strategi for middelalderens ødekirkers arkæologiske undersøgelser

fl.), vikingetidsgrave (Haldum), gårdtomter (Lisbjerg), hedenske kultom- råder (hvis vi godtager sidste bygning i Tissøs kultområde som en kirke) og tinghøje (Skt.

De arkæologiske undersøgelser Danish Crown ... - Tidsskrift.dk

De arkæologiske undersøgelser på. Danish Crown-grunden ved Nørre Holsted. Af Lars Grundvad & Martin Egelund. Forud for byggeriet af det nye kreaturslag¬.

Litteratur og forkortelser vedr. arkæologiske genstande i Odense ...

Forkortelser. FS. Fyns Stiftsmuseum (nu Odense Bys Museer). MKH ... 149-151. -1954: Fynske jernaldergrave bd. I. Førromersk jernalder. Odense. -1954b: Et ...

strategi for yngre stenalders arkæologiske undersøgelser - Slots- og ...

også fra Bornholm, Amager og Møn i forskellige ... varierer fra 4,9-6 x 6,2-10,2 m. Husene ... En brandtomt, Hestehaven ved Skan- derborg ... der delvist er dæk-.

CAS Africa Papers Afrika i Danmark Danmark i Ghana Ole Justesen

29. jan 2010 ... Efter etableringen af de mange nye stater i Afrika og med ... som ikke var interesseret i en Asantehær på den østligste del af Guldkysten.72.

Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772. Andet Bind - DIS-Danmark

Cristianu s. 1. Frdg. angaaende en ny Landmaaling udi Danmark udgik 1768 9. ... tionen in Privatsachen, aber kein Membrum der Kammern hat. Antheil daran.