B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS ... - EUR-Lex

1. jul 2013 ... Oplysninger vedrørende molekyl- og strukturformel for hvert stof. 2.2.1. Molekyl- og ... Citronsyre, ammoniumnikkelsalt; [5]. 242-161-1 [5] ...

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS ... - EUR-Lex- Relaterede dokumenter

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS ... - EUR-Lex

1. jul 2013 ... Oplysninger vedrørende molekyl- og strukturformel for hvert stof. 2.2.1. Molekyl- og ... Citronsyre, ammoniumnikkelsalt; [5]. 242-161-1 [5] ...

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS ... - EUR-Lex

1. jan 2016 ... Eksplosiver og blandinger fugtet med vand eller alkohol eller fortyndet ... mindre end den gennemsnitlige forbrændingstid for en blanding af ...

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING ... - EUR-Lex

4. maj 2016 ... Principperne og reglerne for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af deres personoplysnin ger bør, uanset deres ...

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr ...

17. dec 2013 ... i) afgivelse af tilbud eller bud og minimumsmængden pr. ansøg- ning eller bud ... 1802 00 00. Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING - EUR-Lex

5. nov 2002 ... Brønddæksler eller lignende dæksler, af plast. 25237000-1 ... E137-2. Letvægt. DA. 16.12.2002. De Europæiske Fællesskabers Tidende. 187 ...

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305 ... - EUR-Lex

4. apr 2011 ... Medlemsstaterne har introduceret bestemmelser, herunder krav, som ikke alene vedrører sikkerhed i forbindelse med byggeri og andre ...

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS ... - Finanstilsynet

25. nov 2009 ... Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 L 153 ... i forhold til de længste løbetider, for hvilke der for de relevante finansi- ... Ethvert ansvar hidrørende fra anvendelsen af flod-, indsø- og havfartøjer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) - EUR-Lex

15. jan 2013 ... harmoniserede regler for typegodkendelse af køretøjer i klasse L med henblik på ... lægger medlemsstaterne seneste den 31. december 2017. Kommissionen ... ændring 1 og 2, eller særlige kørelys i overensstemmelse med.

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 97 ... - EUR-Lex

8. sep 2006 ... Den anvendte sprøjtepistol skal være forsynet med en dyse på 1,3 mm i ... gori I, eller en afprøvning med 6 elementære bykørselscyklusser.

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV ... - EUR-Lex

26. feb 2012 ... som suffiks til det bogstav og det tal, der identificerer køretøjsklassen. De forskellige typer af køretøjer til ... Anbringelse af nummerplade bagtil.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165 ... - EUR-Lex

4. feb 2014 ... benytte et førerkort, som er beskadiget eller udløbet. Artikel 28. Fornyelse af førerkort. 1. Når føreren ønsker at forny sit førerkort, indsender.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV ... - EUR-Lex

30. dec 2006 ... slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, udarbejder den en ... beskyttende udstyr som handsker, støvler, motorcykeltøj og styrthjelm.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223 ... - EUR-Lex

30. nov 2009 ... Vurderingen af, om et produkt er et kosmetisk produkt, skal foretages på grundlag af en vurdering af de enkelte produkter under hensyntagen til ...

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6 ... - EUR-Lex

6. maj 2009 ... skabsindsats hensigtsmæssig og konsulterede på ny arbejdsmarkedets parter på fællesskabsplan om indholdet af det påtænkte forslag, ...

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af ... - EUR-Lex

26. feb 2014 ... hjælp af en elevatorstol, som bevæger sig langs faste styre skinner med ... 2) »elevatorstol«: en del af elevatoren, der bærer personer og/eller ...

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3 ... - EUR-Lex

3. apr 2014 ... Kontrollen med et køretøj i løbet af dets levetid bør være relativt enkel, hurtig og billig, men skal samtidig være ... tricykel eller quadricykel.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/ af 12 ... - EUR-Lex

12. dec 2017 ... b) den indre vandvejs hydromorfologiske forhold og mangel på relevante tjenester i form af farvandsefterretninger om den indre vandvej eller ...

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af ... - EUR-Lex

7. okt 2009 ... aftale om forsikring på grænseplader for at sikre, at der udbetales erstatning til skadelidte ved enhver ulykke, der forårsages af disse køretøjer ...

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af ... - EUR-Lex

26. jan 2010 ... EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle. (kodificeret udgave).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072 ... - EUR-Lex

14. nov 2009 ... De følgende former for transport og kørsel uden last i for bindelse med sådan transport kræver ikke en fællesskabstilladelse og fritages for ...

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/71/EF af ...

4. nov 2003 ... samtidig forenkle procedurerne for EF-udstedere, der ønsker at rejse kapital i tredjelande. Med direktivet opfordres også til vedtagelse af ...

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af ... - EUR-Lex

20. aug 2009 ... 12) »elektronisk auktion«: en gentagen proces, hvor nye og lavere ... forsvarets rettigheder og, i tilfælde af at en klagesag indbringes for.

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/83/EF ...

6. nov 2001 ... forskelle i chiralitet, kemisk form og urenhedsprofil mellem den forbin- delse, der anvendes i de ikke-kliniske undersøgelser, og det lægemid-.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3 ... - EUR-Lex

3. apr 2014 ... vedrørende og forbrugernes opfattelse af tynde cigaretter, af vandpibetobak samt af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere.

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets ... - Festo

maleinsyre. 1-Acetyl-2-phenylhydrazin. Signalord: Advarsel. Faresætning: H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H411 Giftig for vandlevende organismer, ...

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af ... - EUR-Lex

20. okt 2010 ... Rhesusabe (Macaca mulatta). 5 år efter offentliggørelsen af den undersøgelse, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, fjerde afsnit, forudsat at.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/12/EU af ... - EUR-Lex

27. apr 2012 ... ... et produkt er fremstillet af to eller flere frugtar ter, består varebetegnelsen af angivelse af de anvendte frugter i aftagende størrelsesorden efter.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/40/EF af 6 ... - EUR-Lex

6. maj 2009 ... Det er nødvendigt, at der foretages en hurtig tilpasning til den tekniske udvikling af de standarder og metoder, der fastsættes i særdirektiverne ...

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25 ...

25. okt 2011 ... På italiensk: »carne ricomposta« og »pesce ricomposto«. På lettisk: »formēta ... »Fisk«. 6. Alle ostetyper, når osten eller osteblandingen indgår.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/ 2370

23. dec 2016 ... af 14. december 2016 om ændring af ... rejser og bestille billetter, tilgængelige på en ikkediskriminerende måde og i et interoperabelt format.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013 ... - EUR-Lex

28. dec 2013 ... dediversificering, beskyttelse af permanente græs- og græsningsarealer og bæredygtigt skovagerbrug og vil også fremme etablering og ...

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 ...

18. jun 2009 ... ... 1 i tillæg B til dette bilag, navnlig materialer og udstyr til kemiske forsøg, ... 4-Methoxyphenol. 150-76-5. 26. 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on ... Navnlig skal følgende legetøj betragtes som kemisk legetøj: kemisæt, sæt til ...

Åbningstale til Europa-Parlamentets plenarforsamling Ursula von ...

16. jul 2019 ... Mine børns generation kan ikke forestille sig et liv uden følelsen af at høre ... kontinent oplevede sin mørkeste tid, da vi blev ledet af diktatorer, og ... aldrig, hvad den tidligere irakiske præsident Fuad Masum sagde: »We want ...

Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17 ... - EUR-Lex - Europa EU

17. dec 2013 ... 100 kg netto på over 30 EUR. — tilsat sukker ... Ubehandlet frosset kokosvand, i pakninger med et indhold på 50 liter og derover. 0 %. 31.12.

(EU) 2018/ 937 - af 28. juni 2018 - om Europa-Parlamentets - EUR-Lex

2. jul 2018 ... ... forholdet mellem de enkelte medlemsstaters indbyggertal og antal ... Litauen. 11. Luxembourg. 6. Ungarn. 21. Μalta. 6. Nederlandene. 29.

Rådets forordning (EU) - EUR-Lex

13. dec 2011 ... til militærudstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men som udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelses brug eller til brug for FN's og ...