DIS-overenskomst mellem RF 2010 og Metal Maritme for ... - CO-SEA

Overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og Metal Maritime. Løn og an- sættelsesforhold for ufaglærte kokke på skibe registreret i Dansk Internationalt.

DIS-overenskomst mellem RF 2010 og Metal Maritme for ... - CO-SEA- Relaterede dokumenter

DIS-overenskomst mellem RF 2010 og Metal Maritme for ... - CO-SEA

Overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og Metal Maritime. Løn og an- sættelsesforhold for ufaglærte kokke på skibe registreret i Dansk Internationalt.

overenskomst mellem danske rederier overenskomst ii og metal ...

1. apr 2019 ... mindst én gang årligt tage individuelt aflønnede officerens løn op til ... henviser parterne til ”Juniormaskinistaftalen” mellem rederiet Esvagt og.

Overenskomst mellem Bandagist-Centret A/S og Dansk Metal og 3F ...

Overenskomst mellem. Bandagist-Centret A/S og. Dansk Metal og. 3F Fagligt Fælles Forbund gældende fra 1/3-2017 – 28/2-2020 ...

Overenskomst 2017 - Fastløn Mellem DR og Dansk Metal

Pasning af børn under 18 år med nedsat funktionsevne mv . ... Overenskomst mellem DR og Dansk Metal 2017 - 2020 ... Efter aftale med medarbejderen kan der benyttes en anden opgørelsesperiode, dag ikke længere end 12 måneder. ... 12.162,90. 12.369,67. 12.579,96. 2. år. 14.233,34. 14.475,31. 14.721,39. 3. år.

OVERENSKOMST mellem NorSea Group Denmark A ... - Dansk Metal

6. okt 2017 ... De i denne overenskomst anførte vilkår gælder alene for medarbejdere udlånt til eller ansat af NorSea Group Denmark A/S beskæftiget offshore ...

Overenskomst Overenskomst mellem mellem ... - Heilsutrygd

Guldkur i senere konsultation. Âreladning i senere konsultation. Tapning af led for blod eller vand i senere konsultation. Ved blokade, guldkur, Åreladning og ...

overenskomst - Dansk Metal

1. jan 2018 ... Marts 2017-2020 ... 1. marts 2017 1. marts 2018 1. marts 2019 ... Holdes en virksomhed lukket på hverdage mellem jul og nytår, har arbejds-.

Overenskomst NCC og Metal Maritime - CO-SEA

Nærværende aftale mellem rederiet NCC Industry A/S og Metal Maritime er gældende for maskinchefer, maskinmænd, maskinister, skibsassistenter, ubefarne ...

overenskomst 2014 – 2017 - Dansk Metal

14 SÆRLIG OPSPARING. 1. Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 1,3 % af den ferieberetti- gende løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2015 ...

Timelønnet under Industriens Overenskomst - Dansk Metal

Bestemmelserne om ansættelsesaftaler findes i Indu- striens Overenskomst § 37 og § 20, stk. 5. 1. Generelt om reglerne. 1.1 Hvem? Det er et krav, at ...

overenskomst 2017 - 2020 - Dansk Metal

1/7-2017 skifter BOA navn til Energi- og olieforum (EOF)) ... Denne overenskomst er en funktionæroverenskomst mellem Energi- og Olieforum og Dansk Metal ... I afstemning herom deltager formanden, og alle spørgsmål afgøres ved simpelt.

overenskomst 2017 for metal - Blik- og Rørarbejderforbundet

Overenskomst 2017 for metal- og blik- og rørarbejde mellem. Dansk Byggeri,. Dansk Metal og. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark ...

overenskomst 2017 – 2020 - Dansk Metal

Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund og Dansk El- ... Da teknikernes overenskomstmæssige normale arbejdstid ved holddriftsarbejde.

Endelig overenskomst 2017-2020 - Dansk Metal

marts 2019 2,0 pct. af den ferieberettigende løn som særlig opsparing. Ved beløbets udbetaling tillægges søgnehelligdagsgodtgørelse, feriegodtgørelse og ...

6378 Industriens Overenskomst - Dansk Metal Tele Øst

elektronikmekaniker. - datamekaniker. - kontormaskinmekaniker. - automatikmekaniker. Bilag III Anerkendelse som faglærte af personer, der har gennemgået ...

Overenskomst navigatører Fjord Line & Metal Maritime ... - CO-SEA

1: ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE. Navigatøren, herefter benævnt officeren, ansættes i rederiet og skal gøre tjeneste efter dettes anvisning i rederiets DIS skibe.

Overenskomst mellem PRODUCENTERNE

Dog kan de medvirkende i en nødsituation dispensere fra denne bestemmelse. ... udlandet betales diæter i henhold til de til enhver tid gældende regler for ... Er den ansattes sygdom af en sådan art og varighed, at den skønnes at ville påføre.

overenskomst mellem film - FAF

Erik Crone / Klaus Hansen. Danske Film- og TV-producenter. Sign. Karen Bentzon / Susanne Bækgaard Nielsen. Film- og TV-arbejderforeningen. Protokollat 1.

Overenskomst for vikarbureauer mellem DI/SBA og FOA

Staunings Plads 1 – 3,. 1790 København V. Tlf. 4697 2626 foa.dk. DI – Dansk Industri. H. C. Andersens Boulevard 18. 1787 København V. Tlf. 3377 3377 di.dk.

Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Maskinmestrenes ...

18. okt 2019 ... 11. § 27. Tjenestefrihed med løn ved barns hospitalsindlæggelse. ... Efter forhandling mellem Grønlands Landsstyre og MMF, kan der.

OVERENSKOMST 2017 mellem ARBEJDSGIVERNE og ...

Pension. Der er mellem Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund etableret en pensionsordning for de af overenskomsten omfattende teknikere på følgende vilkår:.

Overenskomst mellem Akademikerorganisationerne og ... - Djøf

Stk. 10 Lønberegning. For ansatte, der har ret ... Kooperationen) og Landsorganisationen i Danmark (LO), dog således, at Djøf træder ind i stedet for LO. Se dog.

1 Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og ... - Tandplejeren

1. jul 2014 ... 8 timer og som er antaget til mere end 1 måneds beskæftigelse. § 3. ... 3. Deltid. Stk. 1. Ansættelse kan ske på deltid efter aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte tandplejer. ... Søren Bach-Petersen. Elisabeth ... Hvis en ansat er sygemeldt inden ferien begynder, og herefter bliver rask under en kollektiv.

Overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og ...

1. jan 2017 ... pensionsgivende tillæg. 125.900,00 168.736,00 14.061,33. Løn i alt. 879.551,00 73.295,91. Ledende overlæge: Grundbeløb. 31.03.2000.

Overenskomst mellem Accountor Institutionsservice A/S ... - 3F

4. Den ansatte skal varsle omsorgsdage tidligst muligt. Ved afvikling af en omsorgsdag tages hensyn til forholdene på tjenestestedet. Når barnet er sygt, indgår en ...

2017 OVERENSKOMST mellem DR og DANSK ...

24. jan 2018 ... og. DANSK JOURNALISTFORBUND ... lem DR og Dansk Journalistforbund. ... dere) eller interne kurser, der helt eller delvis arrangeres af DR, ...

Overenskomst mellem DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET og ...

Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem DIO ll, Forbundet Arkitekter og Designere. (FAOD) og JA og er gældende for følgende ansatte: a) akademiske ...

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om ...

Hvis vagtplan skal indføres, eller arbejdstiden ændres, skal dette ske efter aftale med den enkelte medarbej- der. Væsentlige ændringer i arbejdstiden kan kun ...

2017 OVERENSKOMST mellem DR og 3F København

13. apr 2018 ... Stk. 2. Personlig løn. a) Ved ansættelse aftales personlig løn for den enkelte medarbejder i hvert enkelt tilfælde direkte mellem afdelingen og ...

2017 OVERENSKOMST mellem DR og HK/STAT

26. apr 2018 ... ges der forhandling mellem DR og de berørte organisationer. Stk. 3. ... højes således, at den kommer til at svare til basisløn 2 eller derover, ... Udover de således valgte tillidsrepræsentanter nyder den valgte formand for klub-.

'i “I OVERENSKOMST mellem Storkereden 09 tilhorende ...

'i “I. jORDrMODERfORE.INGEN. OVERENSKOMST mellem. Storkereden 09 tilhorende virksomheder,. Sorovej 108, 4200 Slagelse. CVR-nummer 34607079 og.

Forhåndsaftale om løn overenskomst mellem SdU og BUPL ...

mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og BUPL Sydslesvig. ... maksimale tillæg udgør 10 % henholdsvis 15 % af lønnen på SdU-løntrin 31.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og ... - Tandplejeren

Blanketten, bilag 1 a, findes bagerst i overenskomsten og kan rekvireres i Dansk Tandlægeforening eller Dansk Tandplejerforening. Er denne blanket ikke.

Overenskomst mellem Kræftens Bekæmpelse og Dansk ...

kere samt Kost & Ernæringsforbundet. Grundlag. Lokalaftalen indgås med hjemmel i § 2 i Fællesaftale om arbejdstid, indgået mellem Kræftens Bekæmpelse.

Overenskomst mellem Restauratørernes Arbejdsgiverforening ... - Krifa

2019-21. Overenskomst mellem Restauratørernes. Arbejdsgiverforening og. Kristelig ... omkring løn og arbejdstid, herunder tillæg for arbejde på særlige tidspunkter og ... eller har anden relevant uddannelse, som f.eks. mejerist eller ingeniør.

Overenskomst for gartnere 2017-2020 mellem BL og 3F

Arbejdstiden er af hensyn til arbejdets servicemæssige karakter som ... Under graviditeten ydes tjenestefrihed med fuld løn til nødvendige lægebesøg og andre.