Tillbakablick : av skedsföreläsning - Open Journals at Lund University

igång så sent på 1900-talet inom svensk teologi undrar vi alla över så ... kännelsen) och sociala (människosynen, krimi nalvården ... till vilken Cedergren hänvisar redan i andra upp lagan av sin ... öppnade: Hur sköna är inte dina tält, Jakob,.

Tillbakablick : av skedsföreläsning - Open Journals at Lund University- Relaterede dokumenter

Tillbakablick : av skedsföreläsning - Open Journals at Lund University

igång så sent på 1900-talet inom svensk teologi undrar vi alla över så ... kännelsen) och sociala (människosynen, krimi nalvården ... till vilken Cedergren hänvisar redan i andra upp lagan av sin ... öppnade: Hur sköna är inte dina tält, Jakob,.

Hur ny var nyplatonismen? - Open Journals at Lund University

begreppet ”nyplatonism” är en ”innehållslös etikett” och ”ingenting mer än ett glåpord” ... loger hade börjat tala om ”ny”-platonism överhuvudtaget. Detta begrepp.

Aktör - Open Journals at Lund University

Aktör - Strukturansatsen: Ett metodiskt dilemma. A V B O R O T H S T E I N. Problemet. För cirka tio år sedan skrev Anthony Giddens att begreppen struktur och ...

Marginalisering p3 - Open Journals at Lund University

han pastar att moderna samhallerr fo:ftfa- rande ar ... tast av kostnadskriser for staten som en ef- fekt av okande ... Flerevil fors0rge sig selv::..men kan ikke.

Si si komplejni - Open Journals at Lund University

Bamse”, som spreds i Sverige redan från. 1950-talet. ... den för ”regnsang fra Sydafrika” under titeln. ”Free, fry ... regnsång från Afrika, Latinamerika eller en lek.

Aktörer och strukturer - Open Journals at Lund University

En struktur-aktör-modell brukar kallas en kon- textuell modell. Att utveckla en sådan bör rimli- gen vara en fundamental samhällsvetenskaplig uppgift. Något ...

nordisk filologi - Open Journals at Lund University

skaffe sig vished om, at Hallvard virkelig foretog to Islandsrejser i årene 1261—. 1264.1 sagaen om kong Håkon Håkonsson fortælles det i lighed med Sturlunga ...

Individualistisk altruism - Open Journals at Lund University

John Stuart Mill betraktas vanligtvis som den moderna liberalismens fader. Om man vill skaka den liberala fästningen är det därför lämpligt att attackera just Mill.

Levande flugfängare - Open Journals at Lund University

Svenska LinnéSällskapets Årsskrift 2, s. 1–20. Tullgren, Alb. 1914: Våra snyltgäster. Stockholm: Norstedts. Wiese, V. 1891: De nordiske stuefugle, deres røgt og.

Freud och historien - Open Journals at Lund University

av omedvetna instansen, dar sadana tankar försmäktar som måste censureras för det medvetna jaget." Spekulation eller vetenskap. Om man, i likhet rned Freud, ...

Att queera historien - Open Journals at Lund University

Adnienne lfaichs [email protected] heterosexualitet ocA lesbisk existens, som översattes till ... 1 en kommande bok fokuserar Kristiansen på både h i n n o r och man med särskicild ... Christina Carlsson Wetterberg och AnnaJansdotter, s. 209.

Auktoritet och allegori - Open Journals at Lund University

av materialet som forskningsteoretiska idéer gjorde sina avtryck på materialet. Med James. Clifford (1986) går det att förstå Julhalm och juldockor som allegorisk.

Om normalisert norrønt - Open Journals at Lund University

“Det norske syn falt Oldskriftselskabet [sjå § 4.2] tungt for brystet”. (Hødnebø 1977: 73), og i fortalen til Oldnordisk Ordbog (erik Jonsson. 1863) forsvara selskapet ...

Saga och bulla - Open Journals at Lund University

Framställningen här belyser således ... I skrivelse finner vi, liksom nu, en synonym till brev. ... traktas som en synonym för genrebeteckningar som evangelium.

Den goda smaken - Open Journals at Lund University

Pia Lundqvist. Introduktion ... PIA LUNDQVIST. 37. SCANDIA 81:2 ... Den gamla pigan Lura, på krogen Knäppen i Flygare-Carléns Pål Väring ger sig hän åt ...

Statsvetenskaplig tidskrift - Open Journals at Lund University

Tema: Statsvetenskap och krig – Forskning för en osäker tid ... tenskapliga miljön vid Försvarshögskolan (FHS) som allt sedan de första aka- demiska ...

Arkiv nordisk filologi - Open Journals at Lund University

diske Oldskriftselskab oppretta med C.C. rafn som drivande kraft og rasmus rask ... faksimilære (“svo að blaðsíða svaraði blaðsíðu, lína línu, orð orði, stafur staf, band ... Men i hans Sons, Gånge-rolfz historia läser man, att han i sin höga ålder,.

Har folk blivit ett pronomen? - Open Journals at Lund University

att bli ett pronomen med flertalsbetydelse. att substantiv motsvarande det svenska folk ... detta inte betyder att andra uttryck omöjligen kan grammatikaliseras.

Mysteriet med den fjärde världen - Open Journals at Lund University

Mysteriet med den fjärde världen. Om objektivitet och reformism hos Karl Popper ... Gregory Currie and Alan Musgrave, editors. 1985. Dordrecht: Martinus ...

Symmetri eller asymmetri? - Open Journals at Lund University

Det slutna fältet: asymmetrisk relation. Den symmetriska repetionsbetydelsen hos igen relateras i stället till en modell där två objekt ordnas i förhållande till ...

Svenskt Gudstjänstliv - Open Journals at Lund University - Lunds ...

6 Riising, s. ... tiern Pedersen Jesu kjærlige gjensyn med sin mor jomfru Maria, ... 26 Om detta skriver Ole Jacob Madsen i boken The Therapeutic Turn som ...

Mellan konst och kulturanalys - Open Journals at Lund University

konstnärer och kulturforskare en viktig upp- gift att undersöka fantasins kraft som socialt bindemedel. Berörande konstverk som Her Presence. Still tenderar att ...

Kyrkoåret i frikyrkligt gudstjänstliv - Open Journals at Lund University

Det är inte bara Svenska kyrkans församlingar som har använt sig av det svenska ... daktörer av liturgiskt orienterade texter kommenterar kyrkoåret har jag försökt bilda mig ... sar ”dagens anlete”, söndagens egenart och dels för att det i regel.

Doppsalmer i Svenska kyrkan - Open Journals at Lund University

psalmer och sånger en viktig roll. Inslagen ... tänkta för dop: ”Jag tror på Gud som med sitt ord allt liv på jorden ... kring vilka psalmer och sånger man kan välja.

Homenaje a Inger Enkvist - Open Journals at Lund University

INGER ENKVIST. 1986 Ph. D. por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, con la tesis Las técnicas narrativas de Mario Vargas Llosa. 2001 Catedrática de ...

Ornis Svecica - Open Journals at Lund University - Lunds universitet

vårsträck av arktiska vadare som går från Vadehavet. (Nederländerna, Tyskland ... The scientificly founded rea- ... IUCN guidelines for reintro- duction and ...

Museer, makt och minne - Open Journals at Lund University - Lunds ...

och till och med i den tjänandes vilja fann jag viljan att vara herre. ... the title Danish Colonial Exhibition (Greenland and the Danish West Indies) and ... och i Sverige (t ex REI och Fjällräven) vill ASI skapa en känsla av att leva upp till sina ideal ...

Arkiv nordisk filologi - Open Journals at Lund University - Lunds ...

varder her Sten Erichson sampt her Göstaff Olsson honom tilkennegiffvendis. (1552; SAOB) ... nu ikke fastlagte rækkefølge mellem det indirekte og det direkte objekt er i de ældre ... muligheder i dL danner fortalen samt de første ti kapitler af første bog ... dialektbegrepet i nordiske språk”, Viveca Rabb, Åbo, ”Faktisk och upp-.

Lois Bragg - Open Journals at Lund University - Lunds universitet

teristiske moment 'englehjælp', men til gengæld øjensynlig udsat for. Jöns Buddes snakkesalighed; hertil findes paralleller, skønt ikke særlig nærliggende, flere ...

Björn Fägersten - Open Journals at Lund University - Lunds universitet

teoritraditionerna – rationalistisk institu- tionalism, historisk institutionalism och sociologisk institutionalism – förklarar. Fägersten att avhandlingen kommer att.

nordisk filologi - Open Journals at Lund University - Lunds universitet

for å kunne trolldom, slik at i norrøn litteratur er finnr nesten synonym med galdramadr; når en ... Magnus med rådne »koo lwnghe«, altså fordærvet slagteaffald.

Hvor verbet retteligen placeres skal - Open Journals at Lund University

Around 1300, however, new OV types emerge and the use of OV word order in- ... og linjetal til Brøndum-nielsens (1933–1961) udgave af danmarks gamle.

Normalisering, autenticitet och reflexivitet - Open Journals at Lund ...

Normalisering, autenticitet och reflexivitet – om iscensättande av det vanliga livet i handikappomsorg jens ineland & stefan sjöström. Normalisering är ett ...

Adam av Bremen och FlolrensBistan - Open Journals at Lund ...

Adam av Bremens Gesta och den förmodade förlagan till den s k . Florenslistan ... Adams upplysningar förtjänar tilltro, när man läser hans verk som historia om ... avslutade denna genom segern i slaget vid Niså mot Harald Hårdråde 1064; ... nemfurelse af nyordningen har der nemlig vaeret en raekke praktiske problemer,.

Den antropocæne tidsalders metafysik - Open Journals at Lund ...

Første gang betegnelsen 'spekulativ realisme' optrådte som officiel betegnelse for en ny filosofisk bevægelse var i 2007, da SR's fire oprindelige tænkere Ray ...

Mirakler och historievetenskaplig metod - Open Journals at Lund ...

. Cecilia Wassén & Tobias Hägerland, Den okände Jesus: Berättelsen om en profet som misslycka- des, Stockholm 2016 . Mirakler och ...