Hardsyssels Aarbog 1930 - DIS-Danmark

http://bibliotek.dis-danmark.dk. Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: www.slaegtogdata.dk. Bemærk, at ... Ledt Skidt er godt, men slet et er bejer. Ledt ka ...

Hardsyssels Aarbog 1930 - DIS-Danmark- Relaterede dokumenter

Hardsyssels Aarbog 1930 - DIS-Danmark

http://bibliotek.dis-danmark.dk. Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: www.slaegtogdata.dk. Bemærk, at ... Ledt Skidt er godt, men slet et er bejer. Ledt ka ...

Hardsyssels Aarbog 1966 - DIS-Danmark

Bibliotek ikke kunne løse så simpel en gåde. Mens jeg skriver dette, venter ... der, til pibespidser, cigarrør o.s.v., ligeledes benyttes det til røgelse, til fremstilling af ...

Hardsyssels Aarbog 1947 - DIS-Danmark

spiselige Ting, Revlinger og Blaabær drog uimod- staaeligt. Forstemmende var det i ... af det indtørrede Græs, og ingen Steder har vilde Stedmoderblomster lyst.

Hardsyssels Aarbog 1938 - DIS-Danmark

Museumsforstander H. P. Hansen, Herning. Holstebro ... Herning*Egnen var Laurids Nyboe til Ørnhoved en ... P. Birk (Østre Tømmergaard, Herning). 10 Børn.

Hardsyssels Aarbog 1937 - DIS-Danmark

af Arnborg Kirke, reparerede Træværket, støbte Blyet om og lagde nyt Tag paa. Paa to Tavler paa Sydsi» den satte de deres Signaturer: E. M. S. 1845 og C.

Hardsyssels Aarbog 1948 - DIS-Danmark

Alfred Kaae: Stadilbonden Knud Jensen Dyekier. ... men vi maa haabe, Knud slap ud af det uden Tab. ... planken, at denne havde trykket dem; i det sydvest».

Hardsyssels Aarbog 1955 - DIS-Danmark

I OLLING, ASSING SOGN. Af Jens Abildtrup. Ude i det sydvestlige Hjørne i Hammerum Herred, i. Assing Sogn, et Par Mil fra Herning, ligger en lille Lands.

Hardsyssels Aarbog 1940 - DIS-Danmark

Jespersens Datter, Maren, fra Oiling, en Tid boede de i Oiling ... Aar, født i Holstebro — disse tre var Snedkersvende. Jens P. ... Pavillon med Restaurant etc.

Hardsyssels Aarbog 1936 - DIS-Danmark

F. Schmidt: Folkeliv og Folketro fra Aulum. Af Kristiane Olesens Optegnelser. ... lige, højlærde og velforfarne Mand, Doktor Christen. Skytte, Medicum og ...

Hardsyssels Aarbog 1962 - DIS-Danmark

Overlærer Henningsen paa Besøg hos Søstrene i Lemvig. Elise Hørning, ... Bugter og Grene snoer sig ind rundt omkring i Landet og giver for hele Egnen nære ...

Hardsyssels Aarbog 1924 - DIS-Danmark

at vide, hvorledes Sir Sogn fik sin Skole, og samtidig at faa op lyst, hvorledes ... Moth, som byggede Gimsing Skole, hvortil ogsaa Bør nene fra Struer gik, paa 2 ...

Hardsyssels Aarbog 1951 - DIS-Danmark

Lærer H. C. Hansen, Holstebro (medlem af redaktionsudvalget). Bogtrykker Gadgaard ... Det kom derfor ikke uventet, at på kong Frederik d. syvendes fødselsdag 6. ... sin moster i Brændgård for at hjælpe til at høste rug; han fortæller, at Chr.

Hardsyssels Aarbog 1942 - DIS-Danmark

over, at Anders Skrædder havde forgjort ham. Dette. Vidne, hævdede den tapre Skrædder, var kun Ord og Mundheld, og han svor ved Gud og Salighed, at.

Hardsyssels Aarbog 1926 - DIS-Danmark

2. sep 2018 ... Vegne« været samlet i Vorgod Kirke »for at ligne og afgøre Skolevæsenet for samme Sogn« og blev da Resultatet følgende: »Degneboligen ...

Hardsyssels Aarbog 1934 - DIS-Danmark

gaa ud, og han saaede da Kommen, Nelliker og Pur« ... Nelliker brugtes mod Tandpine4 (se ogsaa ... vin og brugtes mod Tandpine,20 og i Nees smurte.

Hardsyssels Aarbog 1957 - DIS-Danmark

chef Eli Kjær, Ringkøbing, har givet mig meget værdifulde oplys ninger om ... mig en kurv og en teske, nu skulle jeg løbe tilbage og samle sukke ret op, ellers fik ... kande 8 sk., 3de små flasker 4 sk., 2de glasser 2 sk., 1 caffe qværn. 8 sk., 1 gi.

Hardsyssels Aarbog 1943 - DIS-Danmark

i, 1 Bimpel, der har været Eddike paa, 1 lille Bim« pel, der har været Pryssing2) i, 1 Standtønde. I Ølkælderen. 3 Tønder stærk 01, 3 tomme Øltønder, 2 gamle.

Hardsyssels Aarbog 1953 - DIS-Danmark

Jens P. Løvig: Sevel søndre sogn. ... om Sevel søndre sogn, da er den væsentligste årsag den, at jeg er opfordret af ... Drev mølleri, bageri og foderstofhandel.

Hardsyssels Aarbog 1927 - DIS-Danmark

Sognepræst i Mejrup og Kateket i Holstebro — senere bekendt under Navnet ... at naar jeg blev Degn i Holstebro, skulde jeg faa Skil lingen igen med ... Færch, S., Fabrikant. Frellesvig, E. ... Strandbygaard, Øjenlæge, Sønderb. Aggersborg ...

Hardsyssels Aarbog 1941 - DIS-Danmark

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: ... nævnte havde været hans Skolecammerat i Viborgskole. ... Østersognet, medens han selv skal holde Skole i Ve*.

Hardsyssels Aarbog 1949 - DIS-Danmark

et enelærerembede med Valdemar Falk Lauridsen som lærer; han efterfulgtes 1923 af Peder Pedersen; efter ham fulgte lærer Albertsen, som er der nu og er en.

Hardsyssels Aarbog 1954 - DIS-Danmark

Stjerner, Engle og Billeder1. ... vi tilbeder Sol, Maane, Stjerner, Billeder, Engle eller afdøde Hel ... gene af Brødremenighedens Udsendinge sjældnere; men.

Hardsyssels Aarbog 1964 - DIS-Danmark

BØVLING VALGMENIGHED li den gamle præst, pastor Broager. Hans indflydelse paa grundtvigsk folkeligt og kristeligt livs fremme paa egnen var tillige knyttet ...

Hardsyssels Aarbog 1914 - DIS-Danmark

UDGIVET AF. HISTORISK SAMFUND. FOR RINGKØBING AMT. OTTENDE BIND . 1914. KØBENHAVN • 1914. I KOMMISSION HOS LEHMANN & STAGE ...

Hardsyssels Aarbog 1913 - DIS-Danmark

heden i Christiansfeldt. En Tid havde Brødremenig heden i Nees Sogn en Kreds af 100 vakte, og Familien i Harpøth sluttede sig ogsaa dertil. I Ulfborg Sogn.

Hardsyssels Aarbog 1919 - DIS-Danmark

Førstelærer ved Borgerskolen i Lemvig, forflyttet til. Dejbjerg og ... 27 terpede, begge Dele af Hensyn til Gudstjenesten. Sko lens Disciple skulde nemlig møde i Kirken og hjælpe ... Kjeld Nielsen Uljborg, kaldet hertil selve St. Kjelds. Dag (8.

Hardsyssels Aarbog 1917 - DIS-Danmark

... bevilge og tillade, at de østen for vor Købstad Holstebro i den østlige Kant af de ... op bag ude og kunde ses, vidste Kusken, at der intet. Hjul var tabt. Helt over ...

Hardsyssels Aarbog 1921 - DIS-Danmark

ofte ad, naar de skulde „te Waar“ — maaske 3—4 i. Følge. For at spare paa Udgifterne ... Mejeri, Savværk og en Stolefabrik. Udenfor Byen er en Plantage paa ...

Hardsyssels Aarbog 1935 - DIS-Danmark

med og strax at melde mig det, ifald han ikke holte, hvad han hafde Lovet mig. ... Et stort Ostelager havde Schou ogsaa i Almindelig« hed, og Folkene skulde ...

Hardsyssels Aarbog 1959 - DIS-Danmark

sus i Holstebro, måtte jeg til at tyre Aldals bog igennem, og ... Da skal den protestantiske Verden fra Nordkap ... Måske vi her har Ordet Grille i Betydningen.

Hardsyssels Aarbog 1960 - DIS-Danmark

dyrlæge Niels Chr. Odderskjær i Sdr. Omme. ... I 1894 nedsatte han sig som fotograf i Videbæk. Men ... På den tid, Th. Kr. Hansen boede i Videbæk, holdt Trø-.

Hardsyssels Aarbog 1945 - DIS-Danmark

A. Sørensen: Lidt om Hør* og Hampeavl i Ringkøbing Amt 123. Car/ Lindb. Nielsen: En ... en af de tykke kringler med smør på og en kop kaffe; dette ansås for passende. ... kande, vog 231/o Lod, af mig vurderet til. Svoger Niels Berthelsen 1 ...

Danmarks Adels Aarbog 1930 - DIS-Danmark

Schulin, S., Greve, Forstkandidat, Jægerhuset, Frederiksdal. ... Tandlæge Falk Winslow von Quillfeldt, f. ... Tandlæge, cand phil., Johannes Christian Stephan.

Vejle Amts Aarbog 1930 - DIS-Danmark

ingen Gaard i Taulov Sogn siges at have været Hoved- gaard, naar undtages ... I Fasten slog Luerne i Vejret over Middelfart By, de. ·. tilbageblevne Ryttere ...

Lolland-Falsters Aarbog 1930 - DIS-Danmark

Lolland-Falster under Erik Klipping og hans Sønner, ved A. Hk.. 126. Loke i lollandsk ... 14 Dage før Paaske begyndte Rasmus Sørensen sin Læ rervirksomhed i ... at møde i Kbhvn. Vejret var smukt, og i »Vildanden«s Kahyt forsøgte jeg derfor ...

Historisk Aarbog for Mors, 1930 - DIS-Danmark

Aarbogen er i Kommission hos P. Haase 6 Søn, København, og faas hos Landets ... mager Sørensen Nykøbing, og Gdr. Kr. Nielsen Øster. Jølby. ... Øster Assels.