Stedsnavn - Kartverket

Uttrykket “Vedtatt etter lov om stadnamn (samlevedtak) med forkortelse S brukes i ... geografisk representasjonspunkt i dele mellom Glomma og Nitelva. MRK !!

Stedsnavn - Kartverket- Relaterede dokumenter

Stedsnavn - Kartverket

Uttrykket “Vedtatt etter lov om stadnamn (samlevedtak) med forkortelse S brukes i ... geografisk representasjonspunkt i dele mellom Glomma og Nitelva. MRK !!

Stedsnavn i Fjaler og Leirvík - UiO - DUO

(på kartet står ”Við Á”) i søndre del av bygden, á Toftanesi i vest og við Garð i sydvest. ... han at en overgang fra ubestemt til bestemt form er vanlig i flertallsnavn, ...

Nasjonsrelaterte stedsnavn på Svalbard - Munin

Paul Johan Bjørvig, b.1857. Took part in several ... Iver Pedersen Rønning, Ass. to Hoel & Staxrud's Svalbard exp. in 1913-14. Ivergrunnen no ... no Ole Thoreneus Eidem, 1865-1911, Norwegian naval officer and politican. Eidembukta no Ole ...

Stedsnavn i Nord-Østerdal - Folldal kommune

Bjørkvisla [bjø:r`kvill*a] Gren av. Glåma ved Telneset, Tolga ... Kløftet. Kløftesbekken [kløft`esbekken] Bekk i Einunndalen i Folldal kommune, med utløp i Einunna ...

Kartverket - Fylkesmannen.no

Kartverkets rolle ifm kommunereformen. I tildelingsbrevet fra KMD står det;. Ellers skal kartverket bidra til økt digitalisering og effektivisering ...

Ledningsnett 4.6 - Kartverket

6. jan 2017 ... Avinor/Telenor, 11.10.2012). 7.1.1.14.8 «codeList» ... antennerITunnelerRadioMobilEtc. Antenner i tunneler (radio, mobil, etc). 7.4.11.2.

stedfesting - Kartverket

der man enten refererer til et geografisk koordinatsystem knyttet til selve ... Merk underinndelingen med stigende nummer fra 1 i øverste høyre kvadrant, den.

Temakode - Kartverket

Skytebaneinnretning 6332 BYGG. Standplass og skyteskive. Sandkasse ... 6641 BYGG. Musling oppdrett6642 KYST. Oppdrettskar. 6643 BYGG. Fyr. 6701 KYST.

reflektans i NDH - Kartverket

29. mai 2018 ... Sluttrapport for testprosjekt «reflektans i NDH». _. _. Prosjekt: Analyse av fordeler og eventuelle begrensninger ved bruk av reflektansverdier for ...

Geosynkronisering - Kartverket

NS-EN ISO 19142 – Web Feature Service (WFS) . ... Figur C.4 — Eksempel - finn og sjekk tilbydere (interaction diagram) ...................................................................

Bane - Kartverket

Spesifikasjon av Jernbane ble første gang utgitt av FKB arbeidsgruppe ... Med ”jernbane” menes her også sporveg, tunnelbane mv. ... På flersporet bane blir.

koordinatbaserte referansesystemer - Kartverket

Det fundamentale koordinatsystemet er nå et geosentrisk tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem med origo i jordens massemiddelpunkt og X- og Y-akse ...

kommunesammenlægning i danmark - Kartverket

29. aug 2018 ... INSTITUT FOR PLANLÆGNING. AALBORG UNIVERSITET. KOMMUNER 1970. 1 1. 275 kommuner. 14 amter ...

Den norske los, bind 4 - Kartverket

Denne utgaven er ikke befart, men alle kommuner/havnevesen er tilskrevet med vedlegg av ... épicerie, provisions de bouche levensmiddelen. Hard hard hart dur hard. Hav ocean meer, ozean ... 19 om havner og farvann (havne- og ... storm S: 48–55. 24,5–28,4 Full. L: storm S: 56–63. 28,5–32,6 Sterk L: storm S: Over. Over.

Om meridianstøtten i Hammerfest - Kartverket

Sydligste punkt: Ismail (Staro-Nekrassowka) ... Sverige og Christopher Hansteen fra Norge deltok på vegne av hver sin nasjon. Carl Tenner som også hadde ...

Brevmal Kartverket - Regjeringen.no

27. des 2019 ... ledningsregister, da alle initiativene omfatter innsamling og utveksling av informasjon om ulike typer ledningsanlegg. Kartverket vil her bl.a.

Håndbok i adressering - Kartverket

29. mar 2012 ... For noen kommuner har imidlertid Posten dekket porto ifb. utsending av melding om ny ... en offisiell forkortelse for navnet. Nærmere regler om ...

Den norske los, bind 2A - Kartverket

Vallø-Verdens ende (Grepan) . ... er en del hytter, men også friområde for besøkende. ... bukta. Ved Solvik, i Kalvsundet, sommerhandel og camping med grill.

KART OG PLAN - Kartverket

presenting and transferring such data in digital/electronic form between different users, ... data – er definert i form av UML klassedia- ... og NAFs ruteberegner.

8. Saksgang fellesregler - Klage - Kartverket

Når klage etter § 46 er framsatt, skal kommunen vurdere om forvaltningsloven ... annet lovverk, slik for eksempel føring av opplysninger om forurensing i grunn,.

Veileder for 'Melding til tinglysing' - Kartverket

Intensjonen med dette dokumentet er å beskrive hvordan de ulike meldingene fra matrikkelen ser ut og hvilke vedlegg som eventuelt skal følge med de ulike.

Føringsinstruks for matrikkelen versjon 3.16 - Kartverket

21. feb 2020 ... EBK. Kanten til elv eller bekk. Grenselinjen følger kanten av elv eller bekk. ... Anneks til bolig og fritidshus kodes som 181 eller 182. Anneks.

endringer i gårdsnummer, i nye og sammenslåtte ... - Kartverket

Kommunenr. Kommunenavn. Kommunenummer og -navn før kommunesammenslåing. Kommunenummer og - navn etter sammenslåing. Kommunenummer og ...

Etterretninger for sjøfarende nr. 3-2020 - Kartverket

2. mar 2020 ... (Søkortrettelser 1-2/1/2020). (KildeID 65700). Kattegat. Route T. Light buoy. Delete NO 2 light buoy (LFl 10s):. 57° 37.62' N, 11° 05.52' E.

Tildelingsbrev 2019 for Kartverket - Regjeringen.no

21. des 2018 ... Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet styringssignaler og delegerer midler til Kartverket for 2019, jf. Prop ...

Informasjonstavle ved meridianstøtten i Hammerfest - Kartverket

nordligste og sydligste punkt på gradmålingsrekken var 2 821,853 km. I dagens geografi strekker trekantkjeden seg gjennom ti land: Norge, Sverige, Finland,.

Strategisk retning 2020 for Kartverket

Kartverket er nasjonalt fagorgan for stedsrelatert informasjon for sjø og land, geodesi, matrikkel og tinglysing av eiendom. Som fagorgan utøver Kartverket.

Tegnforklaring Norge 1:50000 - Kartverket

of fixed marks. Industriområde. Industrial area. (2.3). Bymessig bebyggelse. Urban area. Vei: Bru med friseilingshøyde ved høyvann. Road: Bridge with charted ...

Norges offisielle HØYDESYSTEMER og ... - Kartverket

1954 og kan avvike opp til 30-40 cm fra fastmerkets høyde over geoiden i dag. ... Ved omregning mellom høyder i EUREF89 og NN1954 bruker man ... T ro m s ø. H a m m e rfe s t. H o n n in g s v å g. V a rd ø c m. LAT. Sjøkartnull. Middelvann ...

Brevmal Kartverket - Orkland kommune

Men fire stedsnavn ble stående igjen av forskjellige grunner. Det gjelder: • Ås-grenda (vedtatt av kommunen og påklaget av Kartverket, som ønsket Åsgrenda). • ...

Den norske los, bind 7. Svalbard og Jan Mayen - Kartverket

«Farm», og hadde da også økonomisk støtte fra Staten, foruten av privatpersoner og ... Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, USA, Venezuela og Østerrike. ARTIKKEL 1. De høie ... og den geodetiske linjen som forbinder det østligste punktet.

Regional geomatikkdager Nytt fra Kartverket - GeoForum

20. nov 2018 ... Nytt fra Kartverket. 1. Nasjonal geodatastrategi. 2. Kommune og regionreformen. 3. Kartverkets observatorie i Ny Ålesund. 4. Stedsnavn. 5.

SOSI Generell objektkatalog Regionalplan - Kartverket

fylkesnummer :Fylkesnummer [0..1]. landkode :Landskode [0..1]. (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog:: Plan::Plan 4.5::Plan felles). «dataType».

Symboler og forkortelser i norske sjøkart - Kartverket

Kolonne 3: Forklarende tekst på norsk og engelsk. Column.3:.. Term.in.the. ... Sjømerkets farge: gult og blått; Toppmerke (hvis benyttet): gult kors; Lys: gult. Body.

veileder - kartlegging av tilgjengelighet av friluftsområder - Kartverket

26. jun 2019 ... Kilder, lenker, litteraturliste . ... automaten som har en diameter på minst 150 cm. − En tilgjengelig parkeringsplass må være tydelig skiltet og ...

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase ... - Kartverket

1. des 2011 ... teksten (retningspunkt). Flere enn tre punkter vil gi mulighet for å beskrive en kurve som teksten skal slynge seg etter. 23.3.3.1. Objektpunkt.