Budget 2020–2023 - Fjordavisen.nu

30. aug 2019 ... I Mariagerfjord Kommune blev det med virkning fra 2019 besluttet at reducere fra 100% til 90 % dækning til arbejdspladserne i ... på camp, mv.

Budget 2020–2023 - Fjordavisen.nu- Relaterede dokumenter

Budget 2020–2023 - Fjordavisen.nu

30. aug 2019 ... I Mariagerfjord Kommune blev det med virkning fra 2019 besluttet at reducere fra 100% til 90 % dækning til arbejdspladserne i ... på camp, mv.

Budget 2020-2023 - Roskilde Kommune

13. aug 2019 ... Ramsø Musikhus er nedlagt i 2019. Derved vil dette ikke have yderligere konsekvens. Page 3. Page 3 of 6. 2109.

budget 2020-2023 - Hørsholm Kommune

Undtaget herfor er køb og salg af jord og ejendomme. Her er ... Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest ... Leje af skøjter, voksen. 30. 30.

Budget 2020-2023 - Frederikshavn Kommune

7. okt 2019 ... 3205520006. Køkken Sæby. 3.361. -3.412. -51. 3205530001. Dybvad Ældrecenter. 7.344. -51. 7.293. 3205530006. Servicearealer Dybvad.

Budget 2020-2023 - Viborg Kommune

Samlet likviditetsvirkning. 209,9. 92,2. 54,4. -35,6. 113,4. 87,6. -18,9. Likviditet (minus = kasseforbrug). Likvide aktiver primo. 256,4. 46,4. 46,4. -8,0. 27,6. -85,7.

Høringssvar til budget 2020-2023 - Langeland Kommune

Dansk Handicaporganisation Langeland .............................................................................................. 16. Forældrebestyrelsen ved Dagpleje Syd, Børnehuset Rævehøj ...

Dagtilbudsanalyse I – budget 2020-2023 - Greve Kommune

6. aug 2019 ... Gribskov. Ingen lukkeuger i sommerferien. Høje-Taastrup ... I Greve Kommune modtager Pladsanvisningen forældrenes ansøgninger til både ...

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023 - Aalborg Kommune

Forslagstype: Serviceændring. Beløb i 1.000 kr. Udgifter. Indtægter. Refusion. Netto. 2020. -2.000. 0. 0 ... Budgettet til klippekort udgør i 2019 i alt 11,8 mio. kr.

Aftale om Budget 2020-2023 - Esbjerg Kommune

indgået den 11. oktober 2019 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: ... af Rendbjerg Feriekoloni, ophør af pædagogiske busser, besparelser på dagpleje,.

1. Budgetbog Materiale til Budget 2020-2023 Basisbudget og ...

27. sep 2019 ... 04 Fritid, idræt og kultur ... effektivisering indenfor Fritid, Idræt og ... Hvis ikke den præcise merudgift kan beregnes for Ikast-Brande, er den ... mulighed for en cykel bane med rundt som ledte over til den cykel sti som der i ...

høringssvar til budget 2020-2023 - Odsherred Kommune

16. okt 2019 ... I det præsenterede budgetforlig er der ikke indtænkt driftsudvidelser til Center for Omsorg og. Sundhed til henholdsvis virtuel hjemmepleje ...

Se det endelige budget 2020-2023 - Region Hovedstaden

1. jan 2020 ... 7.715,1. 7.726,6. Region Hovedstadens Akutberedskab. 771,1. 954,5. 957,5. 957,6. 961,6. Region Hovedstadens Apotek. 78,1. 79,7. 80,3. 80,8.

Reduktionsforslag budget 2020-2023 - Glostrup Kommune

27. sep 2019 ... Den Fleksible Service havde de laveste priser af de tre leverandører i Glostrup. ... Administrationen foreslår, at der i Glostrup Svømmehal indføres ... I Greve, Værløse, Helsingør, Ishøj og Taastrup er der lige vilkår for børn og.

budget bemærkninger 2020-2023 - Randers Kommune

12. dec 2019 ... 197, Tilskud Mødrehjælpen, overført fra Børn. 0,4. 0,4 ... Mødrehjælpen - støtte til drift af Randersafdelingen. 350. 50 ... Rolighedsvej 7-15. 5. 5.

Høringssvar budget 2020-2023 - Egedal Kommune

30. sep 2019 ... Til hvem det måtte vedkomme. Jeg tillader mig hermed at modsige mig det budgetforslag I har fremsat omkring klub Egedal. Min holdning til ...

Budget 2020 (2021-2023) - Sorø Kommune

11. dec 2019 ... Dianalund, og der er afsat midler til at løfte oplevelsen af Sorø midtby som ... forhold til budget 2019 er rammen løftet med 2,2 mia. kr. plus 0,5 mia. kr. vedr. ... for planlægning og håndtering af affald fra erhvervslivet og private.

Teknisk Budget 2020 - 2023 - Mariagerfjord Kommune

Budgettet er udarbejdet i faste priser uden realvækst, hvilket betyder, at løn- og ... Budgettet omfatter skadedyrsbekæmpelse, herunder bekæmpelse af rotter og ...

Takstkatalog budget 2020-2023 - Roskilde Kommune

Udgår. Lille stadeplads - klippekort til 6 gange. 470,00. Udgår. Lille stadeplads - pr. dag. 125,00. Udgår. Stændertorvet generelt. El pr. sæson. 910,00. 930,00.

Takstoversigt budget 2020-2023 - Egedal Kommune

1. jan 2019 ... Tillægsbillet gælder for ekstra serviceydelser eks. sauna og gus. 25. 25 ... 3 dage inden afleveringsfristen påmindelses SMS, børn og voksne.

endelige budget 2020-2023 samlet - Egedal Kommune

18. nov 2019 ... Genforsikringsprocent for tjenestemandsforsikringer. Genforsikringsprocenten for tjenestemandspensioner kan sammenlignes med en a conto ...

Budget 2020 - 2023 Børn og Uddannelses- udvalget - Aabenraa ...

i Aabenraa Kommune i strategiperioden 2015 til 2020 skal arbejde efter seks ... Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse varetages af Ungdomsskolen med et ...

Direktionens sparekatalog Budget 2020-2023 - Rebild Kommune

Haverslev Ældrecenter vil gå fra at have 23 til 17 boliger i alt, hvilket udløser 150.000 kr. i tildelingsmodellen til ældrecentrene for ældrecentre under 20 boliger. Er ...

Aftale om budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 - Randers ...

22. okt 2019 ... etablering af en ny idrætshal og et nyt plejecenter i Dronningborg. ... bygget på samme ideer som Hjernecenter Randers, Aktivitetscenter ...

Bilag fra mødet - budget 2020-2023 - Hørsholm Kommune

19. mar 2019 ... Hjemmepleje;. 67.475. Hjemmesygepleje;. 15.270. Forebyggende ... Rudersdal Kommune. Gentofte Kommune. Fredensborg Kommune.

Samlet oversigt over høringssvar, budget 2020-2023 - Gribskov ...

Såfremt Ramløse skole fremadrettet bliver fødeskole til Bjørnehøjskolen vil det naturligt få konsekvenser for elevtallet i udskolingen på Nordstjerneskolen. Vi.

Budget 2019 og Budgetoverslag 2020 - 2023 - Morsø Kommune

Morsø Kommunes økonomiske styringsgrundlag findes i kommunens regelsæt ... hvervsråd, Morsø Handelsstandsforening og Morsø Turistforening.

Høringssvar vedr. forslag til budget 2020 – 2023 - Ringsted Kommune

17. jun 2019 ... 32. Højbohus Vuggestue og Børnehave, Forældrebestyrelsen. 64. 33. Allindelille Børnehus, Forældrebestyrelsen. 66. 34. Vigersted Børnehus ...

Plan, Miljø og Teknik Anlæg Budget 2020-2023 - Stevns Kommune

11. jun 2019 ... Stevns Naturcenter, ombygning og renovering af køkken. 0. 832. 0. 0 ... Vedligehold og service af kran. 40. Lift ... entreprenør/materielgård. 150.

§ 75 Strategisk plan 2020-2023 med ekonomiska ramar 2020-2023 ...

18 jun 2019 ... Det. Page 8. 2019‐05‐10. 2019/1276. 5 (5). Postadress. Telefon. E‐post. SE‐781 81 Borlänge. 0243‐740 00 (vxl) [email protected]

Haderslev Budget 2020-2023 - Haderslev Kommune

30. okt 2019 ... den den teknisk beregnede serviceramme fra Kommunernes ... Udvalget for Plan og Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af ...

(vedtaget i budget 2019-2022) 2019 2020 2021 2022 2023

for Køge Bugt/ Kalveboderne” og den 22. juni 2017 blev vedtaget en stormflodsplan, der anbefaler en ... kan passere forbi tumlehuset til stisystemet i Avedøre.

Besparelser i budget 2019 og budget 2020 - Region Midtjylland

5. sep 2018 ... DK-8800 Viborg. Tel. 45 7841 0000 [email protected] www.rm.dk ... 10: Flytning af brystkræftsaktiviteten fra Regionshospitalet Randers til ... RIS er et Røntgen Information System som anvendes til booking af undersøgelser ...

Årsbudsjett 2020 Økonomiplan 2020-2023 - Bodø kommune

1. nov 2019 ... God rekruttering og gjennomføring av lærlingeløftet. 9.1.4 Driftsbudsjett med endringer. I denne økonomiplanen er avdelingen er kompensert ...

for 2020 til 2023

10. okt 2019 ... retningen for, hvad Viborg Kommune skal opnå i de kommende år. ... under rengøring og fri adgang til madaffald for skadedyr (rotter og måger).

Strategisk plan 2020-2022, budget 2020 - Stenungsunds kommun

Finansieringsbudget .......... Balansbudget .......... Investeringsbudget / -plan ...... Personal ...

Målplan 2020-2023 (pdf) - Magisterbladet

1. nov 2019 ... Mål: Sammenlægge fag, herunder småfag, i større uddannelser . ... 68/32 på JUR1 og 25/75 på AU-Arts2. Mange lektorer på HUM må derfor.