Assens gennem 700 Aar - DIS-Danmark

tælle om en Tid, da store Skarer af spændte Sejl blæste det forbi, Vaar efter ... ihukomelse, naadeligen giffuen oc stadfest er, wed theris fulde machtt att bliffue ...

Assens gennem 700 Aar - DIS-Danmark- Relaterede dokumenter

Assens gennem 700 Aar - DIS-Danmark

tælle om en Tid, da store Skarer af spændte Sejl blæste det forbi, Vaar efter ... ihukomelse, naadeligen giffuen oc stadfest er, wed theris fulde machtt att bliffue ...

Mænds og Kvinders Navne i Danmark gennem ... - DIS-Danmark

dog mangen en Gang har til en vis Grad omformet. Navnet efter sit eget sproglige Behov (Johannes, ita liensk Giovanni, spansk Juan, ungarsk Janos, russisk.

Sø- og Handelsretten gennem 100 ær. - DIS-Danmark

Møn, t 8/6 1945. Uddannet i mejeribrug og i den russiske stats tjeneste som ... Var i lære på Helsingør Maskinbyg geri 1889-94, tog maskinisteksamen 1895 og.

Sognefogedinstitutionen gennem 200 år - DIS-Danmark

Som sognefoged var jeg tillige beskikket som stævningsmand. Efter en forordning af 3. juni 1791 skulle sognefogederne være stæv- ningsmænd "naar de dertil ...

Jerslev gennem 100 år - DIS-Danmark

I en artikel i Vendsyssel Årbog 1938 fortælles, at Jerslev sogn i oldtiden og ... da Jerslev Sparekasse blev fusioneret med Sparekassen Vendsyssel, og ...

Landinspektørforeningen gennem 50 aar - DIS-Danmark

Af Stadslandinspcktør N. F. Jensen og Landinspektør C. Larsen...................... 9 ... sentlig jyske Landinspektører, maa i Virkeligheden betragtes ... Marie Kjær, f. 6.

Assens By's Bog - DIS-Danmark

andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. ... i Urtebog, som Mester Fix at sige, ... h jem i, er lagt paa Hylden, men ... Jernovn og nogle Jernstænger til«.

Familien Estrup gennem 300 år - DIS-Danmark

(24. april) døbt i Risskov kirke i Århus. 1961 matematisk-naturfaglig ... Poul Otto Brændstrup (1912-80) og hustru øjenlæge, dr. med. Johanne Marie Christiansen ...

Rigsdagens Medlemmer gennem 100 aar - DIS-Danmark

nisk Dagskole i Kø benhavn 1897-99, lær ... Selskabs Dagskole i. København. 1907-09 ... Marts 1899 i Tornemark pr. Sandved, Søn af Gaardejer N. Peter ...

Familien Gravesen gennem 200 Aar - DIS-Danmark

THOMAS CARL GRAVESEN, født 17/10 1872, død paa sin 18 Aars Fødselsdag. 3. ANTOINETTE ELISABETH GRAVESEN, gift med. NIELS NIELSEN. Se »A. d.

Odense Valgmenighed gennem 50 Aar - DIS-Danmark

der kunde dannes Valgmenighed her i Byen, antog hun, at de ogsaa kunde gaa ... Side, det føltes som en virkelig Højtidsdag; de fleste af Byens. Præster var ...

Slægten Dinesen gennem 350 år - DIS-Danmark

... holdt han Bryllup i. Kundby med Lauritz Jenssøns Datter af Trønninge, Ingeborg ... 2) Skulle den lengstlevende dereffter ville indlade sig i nyt. Egteskab eller af ...

Stubbekøbing gennem Tiderne - DIS-Danmark

2) Degnerenten af Maglebrænde Sogn: 16 Skpr. Byg ... 7) „Jyllemad" af 16 Mænd udi Maglebrænde, af 8 Mænd i. Stangerup ... Jørgen Hansen Smid en Slagter.

Sejlads gennem livet - DIS-Danmark

Samtidig en tak til Birgit, for den langmodighed hun gennem vort fælles liv har vist ... kom og ved højvande tog os ind over barren og op af Phraya-floden op til Klong ... John Bern og jeg rejste derned og da skibet var forsinket, fik vi et par dage ...

Slægten Dinesen gennem 300 Aar - DIS-Danmark

Kaptajn Adolph Vilhelm Dinesen, Rungstedlund, af samme. Linie førte det Kraft'ske Skjold: 1. og 4. Felt en Bjørn i siddende Stilling, henholdsvis vendt mod ...

En fynsk Sognekommune gennem Tiderne - DIS-Danmark

bortsælges. Allerede den 14. November 1764 afholdtes der Auktion over Krongodserne i Fyns Stift. Auktionen fandt Sted paa. Slottet i Odense, og Allesø By blev ...

goda gennem 25 år - Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Tryk: Hellerup Lyskopi. GODA er finansieret af Vin & Spiritus Organisa- tionen i Danmark. GODA ønsker at fremme den gode og ansvarlige alkoholkultur og ...

Stamtavle over Familien Glud gennem 400 Aar - DIS-Danmark

Universitetet Viggo Forchhammer og Signe Jansen. Ingen Børn. ... præst til Beder*Malling Anker Jensen Friis og Ellen Margrethe ... Lise Bøgelund-Jensen, f. 16.

Danmark Dejligst - Assens Kommune

14. apr 2016 ... Her er en ansøgning til støtte til Danmark Dejligst i Tommerup. Vi vil også meget gerne ... I Svendborg har de matchrace ude på vandet mens vi.

Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens - DIS-Danmark

møblerne fik man kun reddet en lille sofa. Langt ned i tiden ... familien om denne sofa. ... holm Hestbech, født 2/10 1902 i Ydby sogn, datter af teglværksejer.

Designmuseum Danmark har gennem sommeren og efteråret 2012 ...

... Kjeld von Folsach. Udstillings- og samlingschef Christian Holmsted Olesen, ... Direktør Johan Adam Linneballe. Adm. direktør Kim ... filmen Un ballo in maschera med et udvalg af kostumer fra ... Institute Eva Kruse i dialog med designerne ...

Familien Estrup gennem 250 ær 1705-1955 - DIS-Danmark

septem ber 1893 på Faarupgaard, Jelling sogn, begravet i Aaby, Kær herred, datter af kammerherre, hofjægermester Sophus Frede-. 52. Page 50. 6. slægtled. II.

Middelfart Havn gennem 100 Aar 1837-1937 - DIS-Danmark

kost paa „Hotel Melfar“, hvor Borgmester Ehlert Nielsen bød vel kommen. Derefter ... sluttede med en Middag paa Kongebrogaarden. Man opnaaede ved dette ...

Spredte Minder gennem 70 Aar (1847-1917) - DIS-Danmark

Peder Horrebow; gennem hende stammer jeg fra de sjæl* landske Biskopper ... og Fløde af en Underkop. ... til Justitsraad Berner, men da jeg talte til ham om en.

Laasby Sogn gennem Tiderne : Gern Herred I - DIS-Danmark

Laasby: Michel Kjeldsen: Smør 1 Fjerding, Rug 1 Ørte, Byg 1 Ørte, Gæsteri- ... Det drejer sig om atten Mænd i det hele samt Michel Jørgensen i Kalbygaard, ... vel vidende, at det er en Kilde, som maa bruges med Varsomhed, ligesom al ... En Præst, der kunde mane, kom ulykkeligt af Sted i Præstevad ved Laasby. Station ...

Raadmand i Assens Jørgen Bangs (d. 1579 ... - DIS-Danmark

Poul, Hans, Jørgen og Henrik Bang fra Middelfart og Assens ... nepræsten Peder Hansen B. i Middelfart Sidstnævnte var i ... Henriette Kirstine Hammer, f.

Slægten Bruun fra Assens : Hans Rasmussen ... - DIS-Danmark

Hans Peter Bruun, født 9/9 1800 Assens, død der 10/9 ... Klaus Bertel Petersen, født 26/4 1939 Nykøbing ... Gift 30/10 1867 Herslev med Ane Jørgensen, født.

danmark rundt singlehand 2019 - Assens Sejlklub

10. jan 2019 ... DRSI sejles både som kapsejlads og som cruising sejlads. For både kapsejladsen og cruising sejladsen sejles der de internationale.

Plan og Kultur KM TELECOM DANMARK A/S ... - Assens Kommune

6. jun 2018 ... formål ved Gadsbølle Skole, som udlægger området til offentlige formål. Ifølge rammebestemmelserne kan bygninger opføres med en højde op ...

Assens Kommune Rådhuset Rådhus Alle 5 5610 Assens Att: Esben ...

Rådhuset. Rådhus Alle 5. 5610 Assens. Att: Esben Krægpøth. Afslag på ansøgning om tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til Investering i den tidlige og ...

Til Assens Kommune hermed Assens Ældreråds første høringssvar ...

25. okt 2018 ... I stedet for prisforhøjelse kunne man se på afsnittet: ”Hvis du har gyldig DSB-billet, DSB-kort, rejsekort pendler / pendler kombi, kan du køre ...

Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Kystdirektoratet J.nr ...

11. dec 2019 ... Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Bågø Havn ... for nye aktiviteter, herunder faciliteter til overnatning, butiksliv og ...

Assens Kommune 5560 Aarup Assens ... - Sydtrafik Flextrafik

6622 Bække. Vejen Kommune. 6690 Gørding. Vejen Kommune. 6630 Rødding. Vejen Kommune. 6670 Holsted. Vejle Kommune. 7300 Jelling. Vejle Kommune.

8. august 2019 Evaluering af Assens for fulde ... - Assens Kommune

8. aug 2019 ... Presseomtale i Aarup Folkeblad, Lokalavisen Assens, Fyens.dk og Fyens. Stiftstidende af flere omgange. I den forbindelse skal også nævnes, ...

Evaluering af Assens for fulde Sejl 2019 - Assens Kommune

8. aug 2019 ... Assens for fulde sejl 2019 var en rigtig god dag med et spændende og bredt program. Der var 30 historiske boder i Østergade og på Torvet, ...

Generalforsamling Assens Sejlklub Næsvej 25, 5610 Assens ...

19. feb 2020 ... 2019. KLUBHUS & SØSPORTCENTER. Rengøring og vinduespolering i Klubhuset. 18.191,45. 12.944. -5.247. 15.000. Svømmehal. 4.930,00.