Udpluk af Egen Sogns Historie og Folkeminder - DIS-Danmark

10. apr 2019 ... Guderup—Sjellerup. I Tiden fra 1548—1578 spores den første. Skole i Guderup. — Degneembedet havde en Indkomst af 2 Skæpper Byg ...

Udpluk af Egen Sogns Historie og Folkeminder - DIS-Danmark- Relaterede dokumenter

Udpluk af Egen Sogns Historie og Folkeminder - DIS-Danmark

10. apr 2019 ... Guderup—Sjellerup. I Tiden fra 1548—1578 spores den første. Skole i Guderup. — Degneembedet havde en Indkomst af 2 Skæpper Byg ...

Ulkebøl Kirke og et Udpluk af Sognets Historie - DIS-Danmark

Ligesom de 'fleste af Egnens. Kirker har Ulkebøl Kirke haft et. Klokkehus, tækket med Spaan. 1680 blev den omstøbte Klokke anbragt i Klokkehuset. Efter Kir.

Ansager Sogns Historie, del 3 - DIS-Danmark

laa adskilte fra denne ved en stor Hedestrækning, ligesom ogsaa Kvie Sø ligger imellem. Mølbygaard ligger endda. Nord for Grindsted-Varde Aa, selv om den ...

Sindal Sogns Historie - DIS-Danmark

Bindslev og Tværsted, mod Syd til Lendum og Linde- rum. Den anden ... Jeg erindrer, at jeg da var ganske blaa paa Kroppen. ... blaa Sten, smukt tidhuggen og midt paa i en Oval er skrevet: ... pagtede Gaarden ud til C. Olesen (nu Ejer af Kors-.

Borbjerg Sogns Historie - DIS-Danmark

vore Forfædre, her var let Adgang til Erhverv for dem, Jagt i Skovene omkring i ... de Heselaa og Store Hesel som forresten i alle Hesel. Gaardene. Men det var ...

Af Ugerløse Sogns Historie - DIS-Danmark

Vs 1900. 6/2 1922 i Holte - 8 Børn. ... parret til Holte, hvor de begge døde 1941. Hans Peder Karl ... retning af Ostelager i 1946—47 kostede ca. 130.000 Kr.,.

Sunds Sogns Historie - DIS-Danmark

de Mikkel nok saa vidt muligt sør ... kjær. Han var ogsaa Plantage ejernes højt betroede Mand, og han har udført et fortrinligt Arbej ... venKæreste med Mariane Ottosen, ... længe det dend allerhøjeste beha ... Jensen, Christen Erichsen, Niels.

Ansager Sogns Historie - Del 2 - DIS-Danmark

Skovlund Kirke. 86. Page 12. i Skovlund. Paa sidste Sted blev desuden bygget Bolig for.

Essenbæk Sogns Historie - DIS-Danmark

nuværende Gunneruplund ligger, stødte til Randers Landevejen, som kon fra ... da hun blev gift med Snedker Jørgen Jespersen, og Frk. Ahm fra. Gerlev fik ... Da B enedicte Rasmussen, se S o fie k lo s te r, so lg te Gaarden, køb te hun den til ...

Frørup Sogns Historie - DIS-Danmark

Frørup By, som ligger 10 Kilometer sydvest for Nyborg, er meget gammel. Den nævnes ... I Fremstillingen af Korsbæringen løfter Simon fra Kyrene Korset af Skuld* ... 3) Harald Ryelund, f. 15. ... 5) M. C. Jensen, f. i Rugballe, Jelling Sogn, 21.

Vokslev sogns historie - DIS-Danmark

1947 besluttede bestyrelsen at leje håndbold- og fodboldbaner i 1947 for ... stina Jensen, Trine Andersen, Birgitte Staun, Christina Severinsen, Sisse. Sørensen ... Nibe, som dengang hørte til Vokslev Sogn, hvorpå de har bygget fisker huse.

Ansager Sogns Historie - Del 1 - DIS-Danmark

Signe Kristensen, Skovlund — om Ansager Mølle og Minder der fra, og min Fader ... Priserne paa Revlingekoste i Vejret til Vg °g 1 Krone pr. Stk., ja, saa stor ...

Af Egvad Sogns Historie - DIS-Danmark

Kræmmer bleven myrdet og udplyndret i „No- rendal", og hans Hest kom med tom ... rejsende Opkøber for en latterlig lille Sum. Opkøberen havde erklæret paa ...

Hørning Sogns Historie. - DIS-Danmark

og en Smedie, og indtil 1875 og 100 Aar efter har Byen ganske det samme ... Part af Thustrup, ialt 6 Td. 2 Skp. 2 Fk. Den sælges med det samme til Chr. Lassen ...

Enderslev Sogns Historie - DIS-Danmark

... dens hidtidige. Prag. Endnu laa den tatpakkct som fra ArildS. Tid. Vi kommer ind i Byen vesterfra, sra de ... Nilles, Per Degns og Jesper Ridefogeds Dage. Meget oplyste var ... hvor lidet Toj havde de til deres Rejser, hvor umagelige Vogne ...

Ansager Sogns Historie, del 4 - DIS-Danmark

enne By, den østligste Del af Ansager Sogn, har altid dannet en afgrænset Del for ... lignende, saa kun den øverste Spids stak i Vejret. Denne blev saa antændt ...

Hjørlunde Sogns Historie - DIS-Danmark

sing til fjorten Lys, givet af Anna Sorensdatter Broch- mand og hendes Datier, paa ... lers Svigerforceldre og Slcegtninge af Have Möller —, f. 18 Aar gl.; Karen, d.

Skaarup Sogns Historie - DIS-Danmark

Det sidste store fællesarrangement var sommerud flugten. Den korteste tur vi har haft var til Vindebyøre, den længste gik til. Skamlingsbanken. Alle kan deltage.

Glud-Hjarnø Sogns Historie - DIS-Danmark

Denne Gaard var beliggende lige Vest for Glud Skole, indtil dens nuværende Ejer lod den nedbryde og byggede en ny Gaard ved Landevejen. 1729 er Mandens ...

Drejø Sogns Beskrivelse og Historie - DIS-Danmark

er den sydfyenske. Pyens sydlige ... for den sydfyenske Øgruppe, at der findes Drag, er det ... Halvparten af etGadehns til Bolig og i Degnekorn »II Pond. VII skp ...

Mejlby Sogns Historie / Bind II - DIS-Danmark

September 1933, Margit. Marie A. ... Niels Poulsen af Mejlby foretaget Syn og Taksation (2. April ... kvemt for Enggaard, er det ikke mujrkeligt, at Niels Poulsen.

Træk af Tørring Sogns Historie - DIS-Danmark

Forord. T Udgivelse af nærværende Bog blev af Bestyrelsen foreslaaet og enstem- ... være rart med en Fællesspisning og et Parbal, og en saadan Ide blev paa ...

Jernved Sogns Historie, 2. halvbind - DIS-Danmark

dommeligt er det, at tre Bønder i Jernvedlund i. Fællesskab ... i Jernvedlund, og den kom derved til at høre un ... Mejeri betalte 150 Kr. og private i Jernved Sogn.

Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie - DIS-Danmark

Nørre Broby Sogn hører til Salling Herred, Faaborg ... af Salling Herreds Præster, som Stiftamtmanden, ... „Naar Fader saa Jøden komme og tage Kramkisten.

Det i Frederiksborg Amt liggende Vigsø Sogns Historie - DIS-Danmark

6. apr 2018 ... Bille Proesten i Vigso, at da Vcrbner Evert Moltke af Bigso Var bleven ... as saadanne Hytter paa Heden kaldte Jyderne for sättige Risemoend.

Bidrag til Skærum Sogns Historie og Topografi - DIS-Danmark

Kirken i Østsiden af Sognet ligger 1½ Mil. VSV. for ... Ørnhøj Mølle og endelig nogle lyngklædte Bakke- ... gravet i Skærum Kirke, hvorfra en forgyldt Metal.

Skamby sogns historie 1.7.1787 - 1.2.1845 - DIS-Danmark

Rasmus Mikkelsen (FT45: Skamby 17.) gårdmand, Skamby. 183. Rasmus Nicolaisen (af Skamby) gårdmand, Ullerup. 378. Rasmus Nielsen (FT45: Bolmerod 4.) ...

Skamby sogns historie frem til 1787 - DIS-Danmark

Rasmus Nicolaisen, døbt 24 okt 1756. 259.d. Rasmus Nielsen, døbt 13 maj 1699. 676.a. Rasmus Nielsen, døbt 28 sep 1766. 137.b. Rasmus Nielsen, døbt 9 jun ...

Af Aale Sogns Historie. Afsluttet af Peter Hansen. - DIS-Danmark

H. Hans Hansen Bagger, fordom Sognepræst i Varde,. *) Gud alene Æren. ... Kammerherre Holger Sehested og hans Hustru Fru ... Nr. 16. Peter Andreas Caspar Simonsen, 1873—78. ... 1917 overdrog Karl Juul Nybjerg til Sønnen Kristian.

Nørre Højrup sogns historie 1.7.1787 - 1.2.1845 - DIS-Danmark

Niels Jørgensen (født i Melby)(FT1787: Højrup 19.) husmand. 104 ... Bodil Marie Nielsen, født 7 apr 1844. 31.b. ... Hans Jørgensen Raundrup, født ca. 1772.

Folkeminder fra Nordborg og Oksbøl Sogne - DIS-Danmark

Hertug Johan Adolf af Nordborg døde 1624 ugift. Efter Testamentet skulde hans Broder, Hertug Fre derik, som Hertug Hans havde affundet med Penge, da han ...

EGEN SOGNS KIRKE

vi red bare med cowboy-bukser og gummistøvler. Ude på rideskolen måtte vi låne de ... konfirmation. De fik også lov at leje hestene, men de red en anden vej.

Bedsted Sogns Historie - Bedsted Sogns Borgerforening

Bebyggelsen i sognet gennem tiderne. Om byernes ... Da Bedsted havde to præster, 87. Sagn om ... Brorsons salme i "Den Danske Salmebog", 14. Barfoeds ...

Bidrag til Køng Sogns Historie.

l m et forkullet. Jordlag, ligesom de omgivende Sten var sortbrændte; der fandtes ikke paa dette Sted Stenreelskaber eller Urner. Køng Sogn ligger i Baag Herred, ...

vigsø sogns historie - Stenløse Lokalarkiv

Lage i Vigso, Albrechtsen, Son af Moller Albrechtsen i Pibe-Molle; 1880 ... Beboerne af saadanne Hytter paa Heden kaldte Jyderne for fattige Risem€end.

Bidrag til Tønder Bys og Hostrup Sogns Historie - Tidsskrift.dk

1. jan 2017 ... 1540, efter at Regnskabet for Hostrup Kirke var aflagt, haver Kirkens addste paa den a»rbare Hr. (Jodske Rantzau, Amtmand' i Tønder, hans ...